Darius Marma

1. Valstybės tarnautojas vykdo šiais funkcijas:

1.1. padeda Skyriaus vedėjui planuoti, koordinuoti ir organizuoti Skyriaus darbą ir nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas, siekdamas užtikrinti sklandų Skyriaus darbą;
1.2. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų plano projektą ir jo pakeitimus bei viešųjų pirkimų ataskaitą už per kalendorinius metus atliktus pirkimus;
1.3. dalyvauja Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe;
1.4. vykdydamas viešųjų pirkimų, tame tarpe ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų, procedūras:
1.4.1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, nagrinėja Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jų Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms;
1.4.2. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas;
1.4.3. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
1.4.4. rengia pranešimus, informacinius ir kitus raštus ir teikia juos tiekėjams;
1.4.5. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
1.4.6. organizuoja Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų projektus;
1.5. analizuoja informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia informaciją ir raštus viešųjų pirkimų klausimais;
1.6. nagrinėja sutartis ir susitarimus, rengia išvadas ir siūlymus dėl jų;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.8. konsultuoja ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, Ūkio ministerijos kanclerį (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais;
1.9. dalyvauja darbo grupių, komisijų, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
1.11. kaupia, nagrinėja ir sistemina norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
1.12. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį univers1tetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
2.3. mokėti analizuoti informaciją, gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, rengti išvadas, teikti konsultacijas viešųjų pirkimų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.5. mokėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų dokumentus;
2.6. turėti 4 metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31