Vadovybė

Skyriaus kontaktai

Vilma Bučinskienė
Laura Voverienė

Funkcijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S 1998 m. liepos 23 d. Nr. 921 Vilnius Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatus (pridedama). 2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 392 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 37-911). Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius Ūkio ministras Vincas Babilius PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 846 (nuo 2001 m. liepos 14 d.) (Žin., 2001, Nr. 61-2186) redakcija LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau vadinama - Ūkio ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Ūkio ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas ūkio srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija Ūkio ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 38/2, Vilnius, Lietuvos Respublika. 4. Ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. II. ŪKIO MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija Svarbiausieji Ūkio ministerijos uždaviniai siekiant užtikrinti Lietuvos ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje (toliau vadinama - ES) įsipareigojimus yra: 5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija įgyvendinti Lietuvos ūkio plėtros politiką ir ilgalaikę strategiją, numatančią šalies ūkio sektorių plėtojimo perspektyvas ir nustatančią prioritetus, skirtus sparčiam Lietuvos ekonomikos augimui ir konkurencingumui pasaulinėje rinkoje užtikrinti;? 5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija prižiūrėti ir koordinuoti Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimą; 5.3. įgyvendinti pramonės plėtros politiką - sudaryti sąlygas didinti pramonės konkurencingumą, sertifikuoti gaminius, didinti pramonės produkcijos eksportą, pagerinti užsienio prekybos balansą; 5.4. įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją - restruktūrizuoti ir privatizuoti elektros energijos ir dujų ūkį, tinkamai pasirengti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui, sujungti Lietuvos energijos tinklus su Vakarų Europos energetikos sistemomis; 5.5. tobulinti verslą reglamentuojančią teisinę bazę, suderinti ją su ES teise, įgyvendinti derybose su ES prisiimtus įsipareigojimus pagal Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas sritis; 5.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija koordinuoti ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje; 5.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1569 (nuo 2001 m. gruodžio 29 d.) (Žin., 2001, Nr. 108-3931), 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant valstybės turto privatizavimo bendrąją politiką - siekti privatizavimo proceso efektyvumo, aiškumo ir viešumo; 5.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615), 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant ir įgyvendinant investicijų politiką; 5.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615), 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kurortų plėtros politiką; 5.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) ir 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) redakcija vykdyti strateginį šalies turizmo veiklos planavimą; 5.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija planuoti ir įgyvendinti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas Bendrojo programavimo dokumento priemones, teikiant paramą iš ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų; 5.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės prekybos politiką; 5.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija užtikrinti stabilų energijos išteklių tiekimą; 5.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės cheminių medžiagų ir preparatų valdymo politiką. 6. Ūkio ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 6.1. bendrosios ekonominės (makroekonominės) politikos įgyvendinimo srityje: 6.1.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais; 6.1.2. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos ūkio ekonominio plėtojimo prioritetų ir tikslų, rengia jo plėtojimo strategiją ir programas, sudaro teisines ir kitas sąlygas jas įgyvendinti, rengia ir įgyvendina pasirengimo narystei ES programas, atsižvelgdama į kitų ministerijų pasiūlymus, tvarko paramą verslo plėtrai; 6.1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija analizuoja investicijų pokyčius ir poveikį ūkio plėtrai, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl palankios ir konkurencingos investicinės aplinkos formavimo ir skatinimo, dalyvauja formuojant palankią investicinę aplinką; 6.1.4. analizuoja Lietuvos ir užsienio energetikos, pramonės, prekybos, paslaugų ir verslo būklę ir raidos tendencijas, analizuoja, vertina ir prognozuoja kainų būklę šiuose ūkio sektoriuose, rengia pagal savo kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, kurių reikia Lietuvos ekonomikos valstybinio reguliavimo politikai įgyvendinti, projektus; 6.1.5. dalyvauja formuojant gyventojų užimtumo politiką, analizuojant infliacijos, mokesčių sistemos, kreditų politikos, pinigų politikos įtaką ūkio raidai, atsižvelgdama į pasaulio ekonomikos pokyčius; 6.1.6. teikia Nacionalinei regionų plėtros tarybai pasiūlymus dėl regioninės plėtros politikos formavimo (Nacionalinis plėtros planas), bendradarbiaudama su apskritimis (regionais) ir socialiniais-ekonominiais partneriais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas; 6.1.7. vykdo ir koordinuoja darbus, susijusius su laisvųjų ekonominių zonų, verslo inkubatorių ir kitų verslo infrastruktūros elementų steigimo ekonominiu pagrindimu, steigimu ir funkcionavimu Lietuvos Respublikoje, rengia verslo sąlygų gerinimo priemones; 6.1.8. teikia kartu su kitomis ministerijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės politikos muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo srityse; 6.1.9. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais; 6.1.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 1257 (nuo 2001 m. lapkričio 1 d.) (Žin., 2001, Nr. 92-3214) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija koordinuoja valstybės institucijų ryšius su šalyje veikiančiomis daugiašalėmis įmonėmis ir rengia kasmetines ataskaitas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių komitetui; 6.1.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1569 (nuo 2001 m. gruodžio 29 d.) (Žin., 2001, Nr. 108-3931) redakcija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl privatizavimo proceso tobulinimo, rengia projektus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bendraisiais valstybės turto privatizavimo klausimais, rengia tarptautinėms organizacijoms teikiamą medžiagą apie privatizavimo bendrąją politiką ir privatizavimo proceso eigą Lietuvoje; 6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615), 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija ūkio sektorių politikos įgyvendinimo srityje: 6.2.1. skatina per ministerijos kuruojamas programas inovacinės, mokslinės-techninės, informacinės, įmonių vadovų vadybinės kompetencijos ugdymą energetikos, pramonės, verslininkystės bei prekybos srityse, prisideda prie informacinės visuomenės, bendros europinės mokslo tyrimų erdvės kūrimo; 6.2.2. dalyvauja pagal savo kompetenciją rengiant ir įgyvendinant intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugą; 6.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, plėtoja kokybės užtikrinimo infrastruktūrą, sudaro sąlygas gaminti konkurencingas prekes, organizuoja konkursus nacionaliniam kokybės prizui laimėti; 6.2.4. įteisina pagal savo kompetenciją Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius (saugos, nekenksmingumo, ženklinimo ir kitus) reikalavimus, derina juos su ES direktyvomis, tarptautinėmis sutartimis, plėtoja atitikties įvertinimo infrastruktūrą; 6.2.5. prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės politikos ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje rengimo ir įgyvendinimo, užtikrina Lietuvos rinkos integracijos į bendrą ES rinką priemonių vykdymą; 6.2.6. sudaro per įgyvendinamas programas sąlygas diegti ir plėtoti Lietuvos pramonės įmonėse naujausias technologijas, leidžiančias mažinti atliekų, taip pat teršalų, išmetamų į aplinką, poveikį aplinkai; 6.2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant cheminių medžiagų ir preparatų politiką pramonėje ir versle pagal darniosios plėtros principus; 6.2.8. vykdo Lietuvos Respublikos centrinės valdžios institucijos funkcijas pagal 1993 metų konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo nuostatas; 6.2.9. rengia ir įgyvendina Valstybinę atliekų tvarkymo programą, organizuoja pavojingų atliekų tvarkymą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonominių ir kitokių priemonių taikymo; 6.2.10. vykdo civilinės saugos tarnybų pavestus uždavinius stichinių nelaimių ir avarijų padarinių likvidavimo atvejais; 6.2.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vidaus prekybos ir bendrąją paslaugų teikimo politiką, valstybės politiką vartotojų teisių srityje, atstovauja vidaus rinkos vartotojams formuojant užsienio prekybos politiką, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl komercijos atašė pareigybės steigimo; 6.2.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) redakcija rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 6.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) redakcija atlieka turizmo valdymo funkcijas šalyje; 6.2.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant ir įgyvendina kurortų plėtros politiką; 6.2.15. teikia kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir suinteresuotomis ministerijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų politikos formavimo ir jos įgyvendinimo; 6.2.16. rengia ir įgyvendina valstybės politikos priemones smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti, derina jas su ES teikiama pagalba; 6.2.17. periodiškai tikslina Nacionalinę energetikos strategiją, organizuoja jos įgyvendinimą; 6.2.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija įgyvendina valstybės politiką branduolinės energetikos srityje, organizuoja branduolinių avarijų prevencijos, avarijų likvidavimo, tyrimo ir padarinių šalinimo priemones jos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose, organizuoja atominės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje, pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse branduolinės energetikos organizacijose ir konferencijose; 6.2.19. rengia ir tikslina Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, kartu su kitomis ministerijomis ir institucijomis organizuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą; 6.2.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija organizuoja elektros energijos ūkio restruktūrizavimą, koordinuoja Ignalinos atominės elektrinės blokų eksploatavimo nutraukimo terminus, sąlygas, finansavimą, pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką energetikos sektoriuose; 6.2.21. organizuoja Lietuvos energijos tinklų sujungimo su Vakarų Europos energetikos sistemomis darbus; 6.2.22. koordinuoja TATENA techninio bendradarbiavimo programas; 6.2.23. rengia energijos išteklių poreikio prognozes, kuro, elektros ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus; 6.2.24. nustato prioritetines energijos išteklių rūšis ir energijos vartojimo režimą; 6.2.25. kartu su Aplinkos ministerija koordinuoja pagal savo kompetenciją energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus; 6.2.26. pagal savo kompetenciją rengia ir įgyvendina gamybos iš vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas, taip pat vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vartojimą skatinančias programas; 6.2.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių kainų ir tarifų formavimo ir tvarkymo; 6.2.28. nustato prisijungimo prie energetikos tinklų tvarką ir sąlygas, kartu su Aplinkos ministerija nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su naujų energetikos infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu, rengia ir kartu su Aplinkos ministerija tvirtina normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius energetikos infrastruktūros statinių statybos specialiuosius reikalavimus; 6.2.29. rengia energetikos ūkio eksploatavimo, saugaus aptarnavimo, energijos tiekimo ir atsiskaitymo už ją taisykles ir tvarką, nustato energetikos specialistų tobulinimosi ir atestavimo tvarką, kartu su Aplinkos ministerija rengia energetikos įrenginių įrengimo taisykles; 6.2.30. įstatymų nustatyta tvarka vykdo valstybinę energijos išteklių ir energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir energetikos įrenginių kontrolę; 6.2.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1600) nustatyta tvarka užtikrina valstybinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektų rengimą, valstybės įmonei Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai perduotų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą užtikrinant branduolinę ir radiacinę saugą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių saugyklų ir kapinynų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo, organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje; 6.2.32. rengia Nacionalinį šilumos ūkio plėtros planą, koordinuoja savivaldybių šilumos ūkio plėtros strategines kryptis, teikia savivaldybėms metodinę pagalbą; 6.2.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija pagal kompetenciją rengia teisės aktus, susijusius su biokuro, biodegalų ir bioalyvos gamybos ir naudojimo skatinimu; 6.2.34. numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą ekstremaliomis aplinkybėmis; 6.2.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija išduoda juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo konkursuose, finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo deklaracijas; 6.3. valstybės turto valdymo ir įmonių ūkinės veiklos reguliavimo srityje: 6.3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija apibendrina atskirų teisinių formų įmonių veiklą reguliuojančių įstatymų taikymo praktiką, rengia įstatymų ir kitų teisės aktų įmonių steigimo, veiklos, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais projektus, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl parengtų teisės aktų projektų; 6.3.2. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1317 (nuo 2002 m. rugpjūčio 29 d.) (Žin., 2002, Nr. 83-3585) 6.3.3. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) 6.3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija nagrinėja ministerijų ir kitų valstybės institucijų parengtus ūkinės-komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus ir teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms; 6.3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija rengia Ūkio ministerijai priskirtos licencijuotinos ūkinės-komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus, išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu licencijas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytoms ūkinės-komercinės veiklos sritims; 6.3.6. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja; 6.3.7. analizuoja, kaip naudojamas ministerijai patikėjimo teise priskirtas valstybės turtas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais; 6.3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija organizuoja Ūkio ministerijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą vykdydama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos steigėjos funkcijas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina Ūkio ministerijai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas bei, agentūrų, kitų įstaigų steigėjos funkcijas; 6.3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas, dalyvauja steigiant viešąsias įstaigas, įgyvendina akcininko, taip pat viešosios įstaigos dalininko ar savininko teises ir pareigas; 6.3.10. teikia pagal ministerijai priskirtas valdymo sritis valstybės įmonei Valstybės turto fondui pasiūlymus (ir būtinus duomenis) dėl privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programos sudarymo; 6.3.11. teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pagal ministerijos valdymo sričiai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypač svarbių ūkio objektų privatizavimo tikslingumo, turimų valstybei priklausančių akcijų pardavimo sąlygų ir būdų; 6.3.11-1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, teikia atitinkamą informaciją Europos Komisijai; 6.3.12. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės rezervo sudarymą, kaupimą ir tvarkymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nustato ir tvirtina ūkio subjektus, įpareigotus prisidėti prie rezervo sudarymo ir tvarkymo, jų sukauptinų atsargų kiekį, nomenklatūrą, sukaupimo terminus, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės rezervo sukaupimo laiko, materialinių išteklių atsargų nomenklatūros, kiekio, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės lėšų skyrimo valstybės rezervui sudaryti, kaupti ir tvarkyti; 6.3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija organizuoja ministerijai priskirto valstybės rezervo (konkrečiai - maisto, pramoninių prekių ir eksploatacinių medžiagų) sudarymą, saugojimą, atnaujinimą, kaupimą ir apskaitą; 6.3.14. rengia pagal ministerijai priskirtas valdymo sritis neperspektyvių didelių įmonių restruktūrizavimo programas; 6.3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja formuojant ir vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką įmonių veiklos restruktūrizavimo ir bankroto proceso klausimais, organizuoja bankrutuojančių įmonių administratorių atestavimą, kontroliuoja jų veiklą; 6.3.16. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl finansinės paramos iš Garantinio fondo suteikimo bankrutuojančioms įmonėms, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų dėl įmonių būklės gerinimo ir restruktūrizavimo tobulinimo; 6.4. užsienio ekonominės politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje: 6.4.1. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) 6.4.2. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) 6.4.3. kartu su Užsienio reikalų ministerija formuoja užsienio prekybos politiką, vykdo Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Pasaulio prekybos organizacijai, rengia ekonominio ir prekybos bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja pagal savo kompetenciją konsultacinėse konferencijose ir derybose su tarptautinėmis organizacijomis; 6.4.4. dalyvauja Baltijos jūros valstybių tarybos ekonominio bendradarbiavimo darbo grupių darbe, rengia ir vykdo Baltijos jūros regiono plėtros programas; 6.4.5. koordinuoja Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimą, vykdo eksporto skatinimo politiką - siekia sudaryti palankią eksportui aplinką per kokybės, muitų, mokesčių, pinigų, kreditų, draudimo politiką, ilgalaikes eksporto skatinimo ir kitas programas, plėtoja eksportą ir tranzitą aptarnaujančią infrastruktūrą; 6.4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija pagal kompetenciją administruoja importuojamų prekių kvotas, išduoda importo dokumentus; 6.4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija vadovauja dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito bei tarpininkavimo kontrolės darbams ir juos vykdo kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1533; 2004, Nr. 73-2532) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, išduoda dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportui ir į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui, importui, tranzitui ar tarpininkavimui reikalingus dokumentus; 6.4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija dalyvauja atitinkamų ES institucijų darbe nagrinėjant prekybos apsaugos priemonių taikymo klausimus ir rengia Lietuvos pozicijas šiais klausimais; padeda Lietuvos Respublikos ūkio subjektams ginti jų interesus, dalyvauja konsultacijose, kai užsienio valstybės ketina taikyti prekybos apsaugos priemones; 6.4.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos ir technikos mokslų plėtojimo krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir bendradarbiavimą įvairiose srityse, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais; 6.4.10. pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja jų vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose; 6.4.11. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ekonominiais padaliniais, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, renka iš jų informaciją, kurios reikia eksportui skatinti ir ekonominiams santykiams plėtoti; 6.4.12. organizuoja pagal savo kompetenciją tarptautinius ministerijai priskirtų ūkio šakų efektyvumo ir potencialo didinimo projektų konkursus; 6.4.13. dalyvauja sprendžiant tarptautinius ginčus dėl tarptautinių prekybos sutarčių vykdymo; 6.4.14. dalyvauja organizuojant pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, muges, parodas, prekybos dienas ir tarptautinius renginius, skirtus užsienio investicijoms pritraukti ir užsienio ir vidaus prekybai plėtoti; 6.4.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu padeda organizuoti pagal savo kompetenciją valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje; 6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1001 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 80-3638) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimo srityje: 6.5.1. bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis, koordinuoja Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant ES politiką horizontaliais vidaus rinkos klausimais; 6.5.2. koordinuoja ES politikos laisvo prekių judėjimo srityje įgyvendinimą; 6.5.3. koordinuoja paslaugų sektoriaus valstybės politikos (išskyrus finansines paslaugas) rengimą ir įgyvendinimą; 6.5.4. koordinuoja keitimąsi informacija apie techninių reglamentų projektus su Europos Komisija; 6.5.5. koordinuoja ES iniciatyvų vidaus rinkos srityje, skirtų verslo sąlygoms pagerinti ir supaprastinti, įgyvendinimą; 6.5.6. atlieka Lietuvos SOLVIT centro funkcijas, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais; 6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija ES politikos įgyvendinimo srityje: 6.6.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ES politiką; 6.6.2. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose svarstomais klausimais; 6.6.3. pagal kompetenciją dalyvauja ES Tarybos, ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas; 6.6.4. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją vykdo kitus Lietuvos narystės ES įsipareigojimus; 6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo srityje: 6.7.1. organizuoja Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo analizės ir stebėsenos (monitoringo) sistemos sukūrimą ir palaikymą; 6.7.2. organizuoja patvirtintų nacionalinių strategijų ir programų peržiūrėjimą, prireikus siūlo rengti naujas strategijas ir programas, kurių reikia Valstybės ilgalaikės raidos strategijai; 6.7.3. organizuoja išvadų ir pasiūlymų dėl šios strategijos įgyvendinimo ir atnaujinimo pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei; 6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija ES struktūrinių fondų paramos lėšų administravimo srityje užtikrina Ūkio ministerijai priskirtų Bendrojo programavimo dokumento priemonių ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestas tarpinės institucijos funkcijas. 7. Ūkio ministerija vykdo ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas. III. ŪKIO MINISTERIJOS TEISĖS 8. Ūkio ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę: 8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija koordinuoti pagal savo kompetenciją ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, savivaldybių vykdomųjų institucijų veiklą, susijusią su energetikos, pramonės ir prekybos plėtojimo, investicijų, muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo, laisvųjų ekonominių zonų politikos formavimu, kurortų plėtra, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Deklaracija dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių veiklos; 8.2. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo įstaigų ir organizacijų ekonominę, ekologinę, technologinę ir kitokią informaciją, būtiną energetikos, pramonės ir prekybos veiklai analizuoti, šiai veiklai plėtoti ir ūkio plėtojimo strategijos kryptims parengti; 8.3. sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų bei organizacijų atstovų ir specialistų (suderinus tai su jų vadovais), taip pat užsienio specialistų komisijas, darbo grupes įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti, kitiems ministerijos kompetencijos klausimams nagrinėti; 8.4. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų išvadas dėl ministerijos rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų; 8.5. koordinuoti Lietuvos Respublikoje ir užsienyje rengiamas valstybinės svarbos parodas ir muges; 8.6. organizuoti seminarus ir konferencijas, dalyvauti šiuose renginiuose, rūpintis ministerijos specialistų tobulinimusi įvairiose mokslo institucijose ir kursuose; 8.7. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje; 8.8. skelbti informacinę ir reklaminę medžiagą užsienio ekonominiuose laikraščiuose ir žurnaluose. 9. Ūkio ministerija turi ir kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktų teisių. IV. ŪKIO MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 10. Ūkio ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ūkio ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, nurodytų šių nuostatų 12.8, 12.10 ir 12.11 punktuose. 11. Ūkio ministras, vadovaudamas jam pavestai ūkio valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. 12. Ūkio ministras: 12.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais; 12.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą; 12.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus; 12.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą; 12.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus ūkio ministras leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymu patvirtintus kitus teisės aktus; 12.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 350 (nuo 2003 m. kovo 27 d.) (Žin., 2003, Nr. 29-1194) redakcija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės ir ministerijos strateginiai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą; 12.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus; 12.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija tvirtina ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų; 12.9. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus; 12.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus; 12.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis; 12.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus; 12.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija užtikrina veiksmingos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, veikimą ir tobulinimą; 12.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) ir 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1544 (nuo 2004 m. gruodžio 8 d.) (Žin., 2004, Nr. 175-6489) redakcija vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas. 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai - viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai - padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Viceministras: 14.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje; 14.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą; 14.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas bei aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose; 14.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis; 14.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas. 15. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius. Ūkio ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos. 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos valstybės sekretorius: 17.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; 17.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą; 17.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą; 17.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą; 17.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą; 17.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą; 17.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus; 17.8. pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius; 17.9. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą; 17.10. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas. 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse: 18.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą; 18.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; 18.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą; 18.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą; 18.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas. 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerijoje sudaroma kolegija - ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Ūkio ministerijos kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti. V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS IR DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Valstybinės tarnautojų tarnybos Ūkio ministerijoje, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai. VI. ŪKIO MINISTERIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VII. ŪKIO MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 955 (nuo 2002 m. birželio 27 d.) (Žin., 2002, Nr. 64-2615) redakcija Ūkio ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Vidaus audito tarnyba, kitos institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.