COVID-19  ligos valdymo priemonės prekybos ir paslaugų teikimo vietoms. 

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi ir nekenksminga sveikatai, įrengta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, o darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais.
Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
Pavojaus saugai ir sveikatai atvejais, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą ir nedelsdamas raštu pranešti padalinio vadovui ir darbdaviui atstovaujančiam asmeniui atsisakymo dirbti priežastis. Pagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti negali būti laikomas jo darbo pareigų pažeidimu. Už laiką, kurį darbai sustabdomi, darbuotojams darbdavys moka jų vidutinį darbo užmokestį.
Darbai privalo būti sustabdyti, kai darbo aplinka yra kenksminga ar kyla pavojus darbuotojų sveikatai ar gyvybei. Atsižvelgdami į dėl koronaviruso susidariusią ekstremalią situaciją Lietuvoje ir kilus pavojui darbuotojų sveikatai ar gyvybei, darbdaviai turi imtis papildomų apsaugos priemonių arba sustabdyti vykdomus darbus. Tokiu atveju darbuotojams už ši laiką turi būti mokamas jų vidutinis darbo užmokestis.
Iškilus koronaviruso grėsmei, darbdaviai turi imtis papildomų apsaugos priemonių. Siūloma vadovautis Valstybinės darbo inspekcijos parengtomis rekomendacijomis:
Užtikrinti reguliarų patalpų vėdinimą ne rečiau kaip 5 kartus per dieną.
Aprūpinti įmonę asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais rankšluosčiais, rankų dezinfekavimo priemonėmis) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą.
Užtikrinti asmens higienos priemonių (dezinfekavimo priemonių) prieinamumą visoje darbovietėje (prie centrinio įėjimo, prie įėjimų į tualeto patalpas ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai).
Užtikrinti biure esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių) valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną.
Užtikrinti, kad įmonėje esantys tualetai ir jų durų rankenos būtų dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną.
Informuoti darbuotojus apie asmens higienos priemonių taikymą dažnai lankomose ir matomose vietose (pavyzdžiui, kabinant informaciją prie įėjimų / išėjimų).
Daugiau informacijos - VDĮ internetinėje svetainėje https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2750
 

Dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo asmenims, kuriems privaloma izoliacija, derėtų kreiptis į savivaldybę. Viešbučių ir kitos patalpos galės būti naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu, valstybei apmokant už suteiktas paslaugas.
Vilniaus savivaldybė jau yra paskelbusi kvietimą fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie gali suteikti laikino apgyvendinimo paslaugas (kartu su maitinimu arba be jo), maisto gamybos paslaugas (kartu su tiekimu arba be jo), maisto tiekimo paslaugas. Kvietimą rasite čia. Vykdančius verslą kitose šalies vietose raginame kreiptis į savo savivaldybę.
LR Vyriausybė taip pat ketina įsteigti COVID-19 pasekmių mažinimo fondą ir sudaryti galimybes juridiniams ir fiziniams asmenims aukoti lėšas.

Pagal Valstybinį ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 35, 36, 39 punktus,
• valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia  <…> ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytus reikalavimus sudarytos materialinių išteklių teikimo sutartys, <…> teikia materialinius išteklius <…>.
• Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu turimus materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą teikia visi ūkio subjektai ir kitos įstaigos.
• kai išnaudojamos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės likviduojant valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, vadovaujantis privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarka, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami atlikti privalomų darbų.
Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašas nustato gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo privalomiems darbams, būtiniems ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, atlikti, šių darbų atlikimo, atliktų darbų apskaitos ir kompensavimo už jų atlikimą tvarką.
Lietuvos Respublikos saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas nustato valstybės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius objektus (įmonės, įrenginiai ir turtas bei ūkio sektoriai) ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, įrenginių ir turto apsaugos zonose esantį turtą. Pagal šio įstatymo 6 straipsnį nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbūs yra šie ūkio sektoriai:
1) energetikos;
2) transporto;
3) informacinių technologijų ir telekomunikacijų, kitų aukštųjų technologijų;
4) finansų ir kredito;
5) karinės įrangos.
Vyriausybė nustato ir konkrečiai nurodo, kokios ūkinės veiklos sritys yra laikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi.
Apibendrinant, mūsų nuomone, kol Lietuvoje yra paskelbtas karantinas (ekstremalioji padėtis) galioja LRV nutarimas Nr. 207 https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr, kuriame nurodytos veiklos sritys (viešasis ir privatus sektorius, šveitimo, sveikatos priežiūros (socialinių paslaugų) įstaigų veikla) ir taikomi apribojimai.  Baigtinio sąrašo ūkio subjektų, galinčių ar privalančių teikti paslaugas, nėra. Valstybės strategiškai svarbių ūkio sektorių veikla šiai dienai nėra apribota. Civilinės saugos priemonės yra privalomos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir gyventojams. Pačios įmonės atsakingos už karantino režimo laikymosi kontrolę įmonėse.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-18