Paieškos rezultatai

Rasta 201 rezultatų
Jaunimo verslumo skatinimas

2008 m. ES Smulkiojo ir vidutinio verslo akto dalis, Programos politikos kryptys – skatinanti verslumą ir padedanti mažosioms ir vidutinėms įmonėms naudotis vidaus rinka. Programa skirta pradedantiesiems ir būsimiems verslininkams, tiems, kur ...

Kurortai

kurortas, esantis Lietuvos pietuose. Tai didžiausias Lietuvos kurortas, garsėjantis įvairios mineralizacijos (mažos, vidutinės, didelės ir sūrimai) chloridiniais natrio-kalcio-magnio vandenimis. Mineraliniai vandenys naudojami įvairioms ba ...

Administracinės naštos vertinimo ir mažinimo praktinė informacija

įpareigojimus nustatyti tik tiems ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su didžiausia rizika (mažos rizikos, nerizikingiems verslo subjektams jų netaikyti išvis). Remiantis geresnio reglamentavimo principais, vertinti vi ...

Tarptautinis bendradarbiavimas

inovacijos ir MVĮ“ Šia programa siekiama padidinti Lietuvos įmonių konkurencingumą, daugiausia dėmesio skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Programa pr ...

Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I

pažangiausias mokslo idėjas ir atlieka tyrimus ar taiko technologijas, kurioms sukurti reikia specialių žinių. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms rizikos kapitalo fondo ekspertai padės identifikuoti komercinį potencialą turinčias inovatyvias t ...

Renginiai

įstatymo aktualijos. II dalis Diana Vilytė. Viešųjų pirkimų tarnybos įstatymo įgyvendinimas Laura Kuoraitė. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika Viktorija Norušytė. Numatomos pirki ...

Eksporto kredito garantijos

kredito garantijos. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės jau gali kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dėl eksporto kredito garantijų, kurios bus teikiamos tik už lietuviškos kilmės prekių eksportą į šalis, kur yra didelė nea ...

Mažos ir vidutinės įmonės netrukus galės pasinaudoti mikrokreditais

Mažos ir vidutinės įmonės netrukus galės pasinaudoti mikrokreditais. Ūkio ministro Kęstu. Ūkio ministro Kęstu ...

Lietuva pasauliniame konkurencingumo tyrime kyla penkiomis pozicijomis aukštyn

Estiją ir Lenkiją. JAV pagal atsparumą ekonominiam nuosmukiui atsidūrė tik 28 vietoje. Šis testas  parodė, kad mažos, į eksportą orientuotos ir socialiai bei politiškai stabilios šalys po šoko terapijos turi daugiau galimybių atsigauti grei ...

Pradėk verslą ne vienas

aiškūs pradinės veiklos rezultatai. Paskolos į kredito unijas gali kreiptis ne ilgiau kaip metus veikiančios labai mažos, turinčios iki 10 darbuotojų, ir mažos, turinčios iki 50 darbuotojų, įmonės, veiklą įregistravę asmenys. Unija paskolas gal ...

Ūkio ministro Evaldo Gusto kalba Europos Parlamento ITRE komitete

Inovacijų sąjungos būklės 2012 m., Europos mokslinių tyrimų erdvės ataskaita ir Komunikatu dėl inovatyvumo rodiklio. Mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos varomoji jėga, turinti esminį poveikį Europos ūkio raidai ir naujų darbo vietų kūri ...

Stambioms investicijoms pritraukti – mokestinės paskatos

pagrindinių Lietuvos ekonomikos augimo dedamųjų.   Duomenų centrų sektorius pasirinktas dėl to, kad jų steigimas mažose valstybėse sukuria ryškų teigiamą poveikį ekonomikos augimui. Tai rodo kitų šalių patirtis ir atlikti ekspertiniai vertini ...

Paskelbti nauji kvietimai gauti nacionalinę paramą

projektai“ bus iš dalies padengiamos kokybės vadybos sistemų sertifikavimo išlaidos. Paraiškas gali teikti mikro ir mažos įmonės. Joms bus kompensuojama iki 50 proc. vadybos sistemos pradinio sertifikavimo audito išlaidų, o suteikiama parama gal ...

Bus skiriama parama vadybos sistemoms ir pavojingų atliekų tvarkymui

paskelbė naujus kvietimus teikti paraiškas gauti nacionalinę paramą šių grupių projektams.   Mikro ir mažos įmonės gali teikti paraiškas pagal aplinkos vadybos sistemų pagal ES aplinkos vadybos ir audito sistemos ir ISO 14000 reika ...

EK teiraujasi nuomonės dėl Europos privačios bendrovės statuto

Europos Komisijai (EK) nuomonę ir komentarus dėl sunkumų, kuriuos Europos Sąjungoje (ES) patiria bendrovės, ypač mažos ir vidutinės įmonės, užsiimdamos verslu, pažengiančiu valstybės ribas. Nuomonė taip pat laukiama dėl tikslingumo parengti v ...

EK pateikė pasiūlymą dėl Europos privačios bendrovės reglamento

veiklą ne tik vietinėje, bet ir kitų ES šalių rinkose. Tai būtų tinkama priemonė pašalinti sunkumus, kurių patiria mažos ir vidutinės įmonės, plėtodamos savo verslą kitose ES valstybėse narėse, pavyzdžiui, steigdamos dukterines bendroves. &nbs ...

Skiriama nacionalinė parama pagal programą „Eureka“ vykdomų projektų išlaidų kompensavimui

iki rugpjūčio 20 d. 16.00 val. gali teikti tarptautinius bendradarbiavimo projektus vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Bus finansuojama iki 50 proc. projekto  bei kapitalo formavimo išlaidų.   &n ...

Įgyvendinama Valstybės ilgalaikės raidos strategija

įgyvendinti klasterizaciją skatinantys projektai, jau formuojasi atskiri klasteriai. Didinant verslumą ir, kad mažos ir vidutinės įmonės sukurtų daugiau pridėtinės vertės, pagerėtų jų prekių ir paslaugų kokybė bei konkurencingumas mikro, ma ...

Ūkio ministras dalyvaus ES neformalios konkurencingumo ministrų tarybos posėdyje

teisinę aplinką.   Ūkio ministras Vytas Navickas pripažįsta, Lietuvoje inovatyvios ir tik verslą pradedančios mažos ir vidutinės įmonės dažnai susiduria su nuosavo kapitalo trūkumu ir veiklos finansavimo problema. Tokių įmonių finansavimas ...

Pagalba smulkiajam ir vidutiniam verslui

įsikišimas reikalingas nuo žemesnės ribos, pavyzdžiui, nuo 15 tūkst. eurų, nes verslą tik pradedančios mažos ir vidutinės įmonės dažnai susiduria su nuosavo kapitalo trūkumu bei veiklos finansavimo problema.   Lietuva iš esm ...

ES struktūrinės paramos naujovės - smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai

kapitalo valdymo įmones), kurie bus atsakingi už atskirų priemonių įgyvendinimą. Jau nuo ateinančio pavasario labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurių projektai atitiks Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produkty ...

Konkurse dėl mažų kreditų teikimo - 5 bankai

suteiktos paskolos sumos. Mažų kreditų išskolinimo įmonėms terminas – 10 savaičių. Mažų kreditų gavėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, registruotos ir pagrindinę veiklą vykdančios Lietuvoje. Vienam paskolos gavėjui gali būti sutei ...

Ūkio ministerija kviečia teikti projektus, įgyvendinant Europos mažųjų įmonių chartijos iniciatyvas

/ SVA 1 principas); o        Ekoinovacijų ir efektyvaus energijos naudojimo mažose ir vidutinėse įmonėse skatinimas (chartijos 8 nuostata dėl mažų įmonių technologinio pajėgumo didinimo: inovacijų ir techn ...

Deryboms dėl mažų kreditų teikimo atrinkti keturi bankai

mln. Lt.  Derybų rezultatus planuojama paskelbti kitos savaitės pradžioje.  Mažų kreditų gavėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, registruotos ir pagrindinę veiklą vykdančios Lietuvoje. Vienam paskolos gavėjui gali būti sutei ...

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 6 ... 9 Pirmyn