Uždarosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ nepriklausomų valdybos narių atrankos skelbimas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia atranką į steigiamos uždarosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“  (toliau – Bendrovė) nepriklausomų valdybos narių pareigas.  

 

Bendrovės veiklos tikslas padėti atsigauti Lietuvos ekonomikai po koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, valstybės ir kapitalo rinkos instrumentais pritrauktomis lėšomis finansuojant pagalbos verslui ir kapitalo rinkos plėtrai skirtas priemones.

Bendrovė bus Pagalbos verslui fondo, steigiamo kaip komanditinė ūkinė bendrija, komanditorius.

 

Valdyba – Bendrovės valdyba susideda iš 3 narių: dviejų nepriklausomų narių ir vieno Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro skirto atstovo. Valdybos narių kadencija – ketveri metai.

 

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Privalomos kompetencijos valdybos nariams

 

Kandidatui į finansų ir investicijų valdymo srities kompetenciją

Kandidatui į veiklos ir verslo rizikos valdymo srities kompetenciją

1. Bendrieji reikalavimai:

 

 

 

1.1. Turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą

Privaloma

+

+

1.2  Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant Bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas

Privaloma

+

+

1.3. Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas

Privaloma

+

+

1.4. Turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo

Privaloma

+

+

2. Specialieji reikalavimai:

 

 

 

2.1. Turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį paskolų, rizikos kapitalo investicijų struktūrinimo ir vertinimo, fondų investicinių procesų valdymo ar sandorių struktūrinimo veiklos srities organizacijoje aukščiausio lygmens vadovų komandoje

Privaloma

+

 

2.2. Turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį organizacijoje, kurios balanse nurodyto turto vertė iš viso pastaruosius 2 metus buvo ne mažesnė kaip 10 mln. eurų arba valdomo turto vertė buvo ne mažesnė kaip 10 mln. eurų, patirtis paskolų, garantijų, rizikos kapitalo investicijų arba kitų finansinių priemonių portfelio rizikos vertinimo arba rizikos valdymo sistemos formavimo ir taikymo srityse

Privaloma

 

+

2.3. Turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės arba valstybės įmonės strateginio veiklos planavimo, vystymo ar pokyčių valdymo srityse

Privaloma

 

+

 • 3. Nepriklausomumo reikalavimai:

 

 

 

3.1. Turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų

Privaloma

+

+

3.2. Turi būti ne daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) kolegialių organų nariu

Privaloma

+

+

 • Pageidautinos kompetencijos valdybos nariams

Svoris (0-3)

Kandidatui į finansų ir investicijų valdymo srities kompetenciją

Kandidatui į veiklos ir verslo rizikos valdymo srities kompetenciją

 • Puikios anglų kalbos žinios

2

+

+

 • Gebėjimas efektyviai argumentuoti

1

+

+

 • Patirtis komandinių ūkinių bendrijų veikloje

3

+

+

 

Atrankos procedūros:

 • atranką vykdys Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro sudaryta atrankos komisija;
 • atrankos būdas – pokalbis žodžiu.
 • Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ valdybos narius atrankos aprašu.

 

 Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

 • Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (paraiškoje būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį kandidatuojama);
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese

Kandidatų gali būti prašoma pateikti kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams. 

 

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai:

 • Elektroniniu paštu – simonas.kriukas@eimin.lt (nurodyti elektroninio laiško dalyką „Atranka į valdybos narius“).
 • Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą adresu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.
 • Dokumentai teikiami iki 2020 m. birželio 8 d. 17 val. (imtinai).

Atsakingas už atranką asmuo – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriaus patarėjas Simonas Kriukas, tel. 8 706 64 833; el. paštas simonas.kriukas@eimin.lt (pakaitinis asmuo – Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 706 64643; el. paštas egle.samsonoviene@eimin.lt.

 

Kita informacija:

Atrankos komisijos posėdis planuojamas 2020 m. birželio 11 d.

 

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija 

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29