Agnė Kavaliauskienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia teisės aktų, reguliuojančių investicijų politiką ir investicinę aplinką ir kitus klausimus, projektus;
1.2. rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
1.3. kaupia informaciją apie investicinius procesus Lietuvoje ir užsienio valstybėse, analizuoja ekonomines ir socialines priežastis, įtakojančias investicijų aplinką, šią aplinką gerinančių priemonių poveikį ūkio sektorių vystymuisi, stebi investicinių projektų įgyvendinimo eigą;
1.4. dalyvauja koordinuojant viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ veiklą;
1.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su investicijų politika ir investicine aplinka;
1.6. rengia Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės būklės apžvalgos dalį apie investicinį procesą ir perspektyvą;
1.7. dalyvauja koordinuojant investicijų skatinimo priemonių klausimus;
1.8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus ir prašymus;
1.9. teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir ES struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja investicijų projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis vertinimo rezultatų nagrinėjime;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.11. pagal Skyriaus kompetenciją, Skyriaus vedėjo pavedimu, atstovauja Skyriui Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
1.12. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ir konsultacijas interesantams;
1.13. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir (ar) Skyriaus patarėjo pavedimus, siekiant Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, viešųjų įstaigų valdymą, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
1.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą;
1.4. turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
1.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, MS „Power Point“;
1.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
1.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27