Agnė Mikalaikevičiūtė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja formuojant metrologinio laidavimo politiką;
1.2. organizuoja ir koordinuoja valstybinių etalonų kūrimo, tobulinimo bei naudojimo darbus;
1.3. atlieka Nacionalinio metrologijos instituto ir valstybinių etalonų laboratorijų funkcijų, vykdomų metrologijos srityje, priežiūrą;
1.4. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl valstybinio etalono kūrimo ar valstybinio etalono panaikinimo projektus, derina juos su Nacionaliniu metrologijos institutu ir valstybinių etalonų laboratorijomis;
1.5. organizuoja sutarties su valstybinių etalonų laboratorija dėl etalono tobulinimo sudarymą ir kontroliuoja jos vykdymą;
1.6. organizuoja kuriamo naujo ar tobulinamo valstybinio etalono techninės užduoties derinimą su valstybinių etalonų laboratorijomis;
1.7. organizuoja sukurto naujo ar patobulinto valstybinio etalono techninės sudėties ir metrologinių parametrų atitikties techninės užduoties reikalavimams įvertinimą;
1.8. teikia pasiūlymus dėl valstybinių etalonų laboratorijų siektinų rezultatų nustatymo, organizuoja ir koordinuoja metinių valstybinių etalonų laboratorijų planų sudarymą;
1.9. organizuoja ir koordinuoja detaliosios sąmatos, sutarčių dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo priemonei vykdyti sudarymą, reikalingų dokumentų joms parengti surinkimą, kontroliuoja sutarčių valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo priemonei vykdyti įgyvendinimą;
1.10. derina ir vertina valstybinių etalonų laboratorijų mokėjimo paraiškas pagal sutartis dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo priemonei vykdyti;
1.11. inicijuoja ir dalyvauja sudarant matavimo vienetų visų lygių etalonų palyginimų metinius ir perspektyvinius planus, kontroliuoja jų vykdymą;
1.12. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir (arba) teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims;
1.13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ar skundus, susijusius su jo atliekamomis funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus;
1.14. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.15. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
1.16. dalyvauja rengiant metrologijos srities norminių teisės aktų projektus;
1.17. atlieka viešuosius pirkimus, susijusius su valstybės politikos metrologinio laidavimo srityje įgyvendinimu;
1.18. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijų arba fizinių mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą, metrologijos arba matavimų inžinerijos srityje;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą, kitus nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius metrologijos sritį;
2.4. mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir formuoti pasiūlymus;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer;
2.7. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, mokėti jais naudotis rengiant teisės aktų projektus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27