Aidas Justinas Kuolas

1. Projekto ekspertas atlieka šias funkcijas:

1.1. užtikrina Projekto veiklų įgyvendinimą pagal nustatytą grafiką ir teisės aktų reikalavimus;
1.2. rengia Projekto viešiesiems pirkimams reikalingas technines specifikacijas, bendradarbiauja su tiekėjais ir rengia jiems reikalingą informaciją, prižiūri ir užtikrina tinkamą paslaugų pagal sutartis su tiekėjais suteikimą;
1.3. kokybiškai ir laiku rengia su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusią informaciją, reikalingą Projekto vadovui;
1.4. rengia ir teikia Projekto vadovui informaciją, reikalingą Projekto viešinimo veikloms atlikti;
1.5 prireikus, teikia Projekto vadovui reikalingą informaciją ir siūlymus dėl Projekto finansavimo su Europos socialinio fondo agentūra keitimo, veiklų ar rodiklių tikslinimo, derina siūlomų naujų Projekto veiklų ir rodiklių turinį su Europos socialinio fondo agentūra;
1.6. analizuoja Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių patirtį verslo priežiūros politikos srityje, teikia Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Verslo priežiūros politikos skyriui atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
1.7. organizuoja ir (arba) dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;
1.8. prireikus, kiek tai susiję su įgyvendinamomis Projekto veiklomis, rengia ir teikia Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Verslo priežiūros politikos skyriui siūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų keitimo ar rengimo, rengia atsakymus į kitų institucijų ir įstaigų raštus ir paklausimus;
1.9. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, kad būtų pasiekti Projekto tikslai.
1.10. Projekto ekspertas asmeniškai atsako už jo pareigybės nuostatuose nustatytų funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą.

2. Šias pareigas einantis Projekto ekspertas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo priežiūros politikos srityje;
2.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus Projekto įgyvendinimo klausimais, mokėti rengti teisės aktų projektus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, siūlyti bei sisteminti idėjas, pateikti jas, siūlyti idėjų įgyvendinimo būdus bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais verslo priežiūrą, gerai išmanyti verslo priežiūros institucijų funkcionavimo principus, verslo priežiūros sistemos tobulinimo tikslus ir uždavinius;
2.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketo programomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27