Aldona Baltakienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolę, tobulinimo ir rengia minėtų teisės aktų projektus ir juos derina su ES teisės aktais bei teikia išvadas kitų valstybės įstaigų ir institucijų parengtiems teisės aktų projektams;
1.2 rengia poziciją dėl direktyvų, kuriomis keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. gegužės 6 d. Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (toliau – Direktyva 2009/43/EB) nuostatos, projektų;
1.3. pagal Skyriaus kompetenciją rengia informaciją pagal tarptautinio neplatinimo režimo - Branduolinių tiekėjų grupės (NSG) - gaires bei analizuoja ir apibendrina iš jos gaunamą informaciją;
1.4. nagrinėja prašymus dėl eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES licencijų ir galutinio panaudojimo patvirtinimo dokumentų išdavimo;
1.5. nesant Skyriaus vedėjo ar Skyriaus patarėjo, pasirašo parengtas eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES licencijas ir importo sertifikatus;
1.6. teikia išvadas komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti posėdžiams ir dalyvauja juose;
1.7. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie strategines prekes pagal Skyriaus išduotas licencijas;
1.8. kartu su strateginių prekių kontrolę vykdančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis atlieka strateginių prekių patikrinimą, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys, eksportuojantys, importuojantys, vežantys tranzitu, siunčiantys ES strategines prekes laikosi teisės aktų, reguliuojančių kontrolę, reikalavimų, bei sertifikuotų įmonių atitikties patikimumo reikalavimams patikrinimą;
1.9. pagal kompetenciją teikia medžiagą Europos Komisijai dėl Direktyvos 2009/43/EB įgyvendinimo ir siunčia informaciją Europos Komisijos sistemai CERTIDER apie Lietuvos Respublikos sertifikuotas įmones ir sertifikatų išdavimą;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis kitų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja seminaruose ir konferencijose, rengia medžiagą ir skaito pranešimus strateginių prekių kontrolės klausimais;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir paklausimus strateginių prekių kontrolės klausimais, derina Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų ministerijų parengtus dokumentų projektus;
1.12. nagrinėja ir teikia išvadas pagal specialiųjų tarnybų paklausimus, ar nebuvo tam tikros įmonės Lietuvos Respublikos Strateginių prekių kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimų;
1.13. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus patarėjo ir Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, vadybos arba verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, chemijos arba biochemijos krypties;
2.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą bei dokumentų rengimo taisykles;
2.4. išmanyti ES teisės aktus, reguliuojančius strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolę;
2.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolę;
2.6. būti susipažinusiam su tarptautinių neplatinimo režimų nuostatomis, nustatančiomis strateginių prekių kontrolės reikalavimus;
2.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, atlikti parengtų teisės aktų projektų analizę ir teikti išvadas;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema, naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, prancūzų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12