Alfredas Gnėdikas

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl Lietuvos Respublikos valstybės rezervo ir ministerijos tvarkomo valstybės rezervo sudarymui reikalingų lėšų dydžio, materialinių atsargų nomenklatūros, kiekio ir sukaupimo laiko, ir atsakingųjų saugotojų patvirtinimo, projektus;
1.2. organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais iš Lietuvos Respublikos valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų sąrašų išbrauktų ministerijos tvarkomų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų pardavimą ir minėtuose sąrašuose esančių materialinių išteklių atnaujinimą, kai baigiasi jų galiojimo saugojimo laikas;
1.3. derina Lietuvos Respublikos valstybės rezervo tvarkytojų (ministerijų ir kitų valstybės institucijų) teikiamus teisės aktų ir dokumentų, reguliuojančių jų veiklos srities valstybės rezervo sudarymą, kaupimą ir tvarkymą, projektus;
1.4. analizuoja ir vertina teisės aktus, susijusius su civiline sauga, krizėmis ir ekstremaliomis situacijomis, priimančios šalies parama bei mobilizacija;
1.5. rengia ministerijos civilinės saugos parengties pagal galimų ekstremalių situacijų atvejus planų projektus;
1.6. atlieka ministerijoje gaunamos informacijos apie krizių ir ekstremalių situacijų valdymą analizę, prognozuoja galimas krizines ir ekstremalias situacijas, dalyvauja rengiant grėsmių ir krizinių reiškinių prognozes;
1.7. rengia ir ministerijos mobilizacijos štabui teikia ministerijos administracijos struktūros mobilizacijos ir (ar) karo padėties atveju projektą, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, pagal kuriuos karo prievolininkai gali būti atleisti nuo mobilizacijos;
1.8. organizuoja leidimų ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), kuriems leista dirbti su įslaptinta informacija, išdavimą, tvarkymą ir apskaitą;
1.9. užtikrina, kad įslaptintos informacijos, su kuria darbuotojai dirba ir susipažįsta, žyma nebūtų aukštesnė už nurodytą šiems darbuotojams suteiktame leidime;
1.10. kontroliuoja, kad teisės aktų, reguliuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi darbuotojai, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;
1.11. informuoja darbuotojo, turinčio leidimą dirbti su įslaptinta informacija arba kuriam išduotas patikimumo pažymėjimą, kandidatūrą tikrinančias institucijas apie jo anketos duomenų, galinčių turėti įtakos leidimo išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą;
1.12.  likus 6 mėnesiams iki leidimo dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija arba darbuotojo patikimumo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, organizuoja kartotinį kandidatūros  tikrinimą;
1.13. vykdo įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja jos apyvartą;
1.14. atsako už įslaptintos informacijos registracijos laikmenų tvarkymą;
1.15. atsako už įslaptintos informacijos perdavimą vykdytojams ir kitiems paslapčių subjektams;
1.16. atsako už tai, kad paslapčių subjektai būtų laiku informuoti apie įslaptintos  informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimo ar įslaptinimo termino pratęsimą;
1.17. ūkio ministro ar ministerijos kanclerio sprendimu supažindina kitų paslapčių subjektų įgaliotus asmenis su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar  „Konfidencialiai“;
1.18. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais organizuoja įslaptintos informacijos patikrinimą;
1.19. rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus su slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“;
1.20. dirba su plačiajuosčio šifruotų duomenų ir balso perdavimo tinklo šifravimo įranga;
1.21. atlieka Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus;
1.22 rengia prekių pirkimo, patalpų nuomos, statybos ir remonto, rekonstrukcijos, teikiamų komunalinių paslaugų ir kitas sutartis;
1.23. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais;
1.24. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
1.25. pagal Skyriaus kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyrių kitose ministerijose ir valstybės institucijose ir įstaigose;
1.26. nesant Skyriaus vedėjo, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
1.27. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.28. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. turėti 3 metų darbo, iš jų 1 metus darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius civilinę saugą, krizes ir ekstremalias situacijas, priimančios šalies paramos teikimą, mobilizaciją, įslaptintos informacijos administravimą ir valstybės rezervą;
2.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“, kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27