Alma Danilkevičiūtė

1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
1.1 rengia teisės aktų, reguliuojančių investicijų politiką ir investicinę aplinką ir kitus klausimus, projektus;
1.2 rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti; 1.3 kaupia informaciją apie investicinius procesus Lietuvoje ir užsienio valstybėse, analizuoja ekonomines ir socialines priežastis, įtakojančias investicijų aplinką, šią aplinką gerinančių priemonių poveikį ūkio sektorių vystymuisi, stebi investicinių projektų įgyvendinimo eigą;
1.4 atlieka funkcijas susijusias su investicijų skatinimo programų priemonių įgyvendinimo koordinavimu;
1.5 dalyvauja užtikrinant informacijos apie investavimo galimybes Lietuvoje sklaidą žiniasklaidoje ir Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje;
1.6 dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, susijusius su tiesioginių užsienio ir vidaus investicijų skatinimu;
1.7 pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjo pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse, o prireikus – Lietuvos pozicijoms Europos Komisijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose;
1.8 dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir (ar) Skyriaus patarėjo pavedimus, siekiant Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo studijų krypties;
2.2 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
2.3 būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą;
2.4 mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.5 mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, MS „Power Point“;
2.6 mokėti rengti teisės aktų projektus, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
2.7 išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27