Arūnas Alekna

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
1.2. rengia išvadas dėl Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ūkio ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektų, ir savarankiškai arba kartu su kitais Skyriaus valstybės tarnautojais rengia teisės aktų projektus;
1.3. pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimams;
1.4. priima teisinius sprendimus, rengiant teisės aktų projektus ir vizuoja Ūkio ministerijoje parengtus teisės aktų projektus;
1.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.6. analizuoja Europos Sąjungos teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir, prireikus, teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama Ūkio ministerijos pozicija Europos Sąjungos teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje;
1.7. teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (ar) atsakymus Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta;
1.8. konsultuoja ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, Ūkio ministerijos kanclerį (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisėkūros klausimais;
1.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
1.10. savarankiškai ar su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais rengia pasiūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
1.11. kontroliuoja ūkio ministro įsakymų ir kitų Ūkio ministerijoje rengiamų teisės aktų teisėtumą;
1.12. dalyvauja Ūkio ministerijos terminijos komisijos veikloje, prižiūri, kad Ūkio ministerijos rengiamuose ir (ar) nagrinėjamuose teisės aktų projektuose apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai būtų įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka;
1.13. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, teisėkūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną ir Europos Sąjungos teisę, išmanyti civilinę teisę;
2.3. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti konsultacijas teisės aktų rengimo, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
2.4. mokėti atlikti teisės aktų, rengiamų Ūkio ministerijoje ir pateiktų derinti kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ekspertizę;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimą reguliuojančius teisės aktus, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.6. turėti 4 metų teisinio darbo patirtį ir vadovaujamo darbo patirties;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27