Arūnas Cijūnaitis

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. dalyvauja rengiant įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų reglamentuojančių informacinių technologijų panaudojimą, duomenų saugą projektus;
1.2. teikia pastabas ir pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui dėl pasiruošimo perimti Valstybės informacinių išteklių ir informacinės visuomenės plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo sritį;
1.3. vykdo ūkio ministro pavedimus, susijusius su Ūkio ministerijos parengtų įstatymų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Seime, įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje; 1.4. ūkio ministro ar viceministro pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse;
1.5. pagal kompetenciją vizuoja ūkio ministrui teikiamus priimti įsakymus, kitus rengiamus teisės aktų projektus;
1.6. vykdo kitus ūkio ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus Ūkio ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis), fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą, duomenų saugą;
2.4. sugebėti taikyti teisės normas valstybės tarnybos, informacinių technologijų panaudojimo, duomenų saugos, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo, viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
2.5. turėti teisės aktų analizavimo bei projektų rengimo patirtį;
2.6. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje; 3
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.9. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
2.10. mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-19