Arvydas Jonas Kazlauskas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. rengia teisės aktų, reguliuojančių regionų politiką ir investicinę aplinką regionuose ir kitus klausimus, projektus;
1.2. rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės regionų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti regionuose;
1.3. koordinuoja regionų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus;
1.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, susijusius su tiesioginių užsienio ir vidaus investicijų skatinimu;
1.5. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei posėdžių protokolinių sprendimų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus, prireikus pristato juos kitose valstybės institucijose, įstaigose ir asocijuotose verslo institucijose, teikia paaiškinimus dėl jų;
1.6. koordinuoja pramoninių teritorijų plėtros klausimus, rengia apžvalgas šiais klausimais;
1.7. dalyvauja komisijų, darbo grupių, kuriose nagrinėjami su investiciniais procesais susieti klausimai, veikloje;
1.8. pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse, o prireikus – Lietuvos pozicijoms Europos Komisijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose;
1.9. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
2.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą;
2.4. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, MS „Power Point“;
2.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
2.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27