Asta Arlauskaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. paskirsto darbus ir pavedimus Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), kontroliuoja ir užtikrina jų įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.2. vizuoja Skyriaus parengtus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) teikiamus raštų ir atsakymų į raštus, teisės aktų ir dokumentų projektus;
1.3. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą bendraisiais vidaus rinkos ir laisvo prekių judėjimo klausimais, priskirtais Departamento kompetencijai;
1.4. teikia pasiūlymus ir inicijuoja naujas priemones, kad būtų užtikrinamas efektyvus ES vidaus rinkos funkcionavimas Lietuvoje;
1.5. koordinuoja bendrųjų ES teisės aktų laisvo prekių judėjimo srityje įgyvendinimą Lietuvoje;
1.6. prižiūri Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos funkcionavimą ir plėtrą;
1.7. koordinuoja Europos Sąjungos vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo SOLVIT funkcijų vykdymą Lietuvoje, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais
1.8. ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kai svarstomi su ES vidaus rinka susiję klausimai;
1.9. ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kai svarstomi su ES vidaus rinka susiję klausimai;
1.10. ministerijos vadovybės įgaliojimu dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kitokiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
1.11. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų užtikrintas ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.13. teikia pasiūlymus Skyriaus darbo klausimais Departamento direktoriui ir Departamento direktoriaus pavaduotojui;
1.14. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui ir Departamento direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus veiklos problemų sprendimo, Skyriaus struktūros tobulinimo, funkcijų, darbo organizavimo ir koordinavimo Skyriuje, Departamente;
1.15. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui ir Departamento direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, taip pat dėl dalyvavimo konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.16. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei jų kvalifikacijos kėlimu;
1.17. dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe priimant į Skyrių valstybės tarnautojus;
1.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, tarptautinio verslo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą, darbo su ES institucijomis ir ES valstybių narių ekspertais patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis, ES institucine struktūra, sprendimų priėmimo, ES teisės pažeidimų ir skundų Europos Komisijai nagrinėjimo procedūromis;
2.7. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus, labai gerai išmanyti ES vidaus rinkos funkcionavimo principus, ES vidaus rinkos politiką laisvo prekių judėjimo srityje, vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos valstybės institucijų struktūrą ir vidaus rinkos teisyno įgyvendinimo problematiką, Lietuvos ekonominės integracijos į ES vidaus rinką procesus;
2.8. žinoti neteisminių ginčų sprendimų vidaus rinkos klausimais mechanizmą ES.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12