Asta Mikalauskaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją, susijusią su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų ES vidaus rinkos sričių politika ir jos įgyvendinimu Lietuvoje, tvarko su atliekamomis funkcijomis susijusius dokumentus, kad būtų gauta ES vidaus rinkos politikai formuoti Lietuvoje reikalinga informacija;
1.2. analizuoja ES vidaus rinkos teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo ir koordinuoja numatytų priemonių įgyvendinimą;
1.3. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų, Nuolatinių atstovų komitetų ir ES Konkurencingumo Tarybos posėdžiams, taip pat dalyvauja derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas;
1.4. koordinuoja teisės aktų bendraisiais ES laisvo prekių judėjimo klausimais nuostatų įgyvendinimą ir abipusio pripažinimo principo įgyvendinimą Lietuvoje;
1.5. notifikuoja Europos Komisijai Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimą, jų įgaliojimų sustabdymą ir atšaukimą;
1.6. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą keičiantis informacija ir įgyvendinant ES reikalavimus dėl techninių reglamentų projektų notifikavimo Europos Komisijai;
1.7. teikia informaciją Europos Komisijai apie ES vidaus rinkos funkcionavimą Lietuvoje;
1.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ES vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje;
1.9. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai ES vidaus rinkos srityje kelti;
1.10. pagal šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtas veiklos sritis rengia teisės aktų projektus, atsakymus į raštus, paklausimus, teikia išvadas bei pasiūlymus kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų, programų ir kitų dokumentų projektams;
1.11. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikia jiems informaciją, palaiko ryšį su verslo, mokslo, nevyriausybinėmis organizacijomis;
1.12. rengia informaciją ministerijos interneto svetainėms;
1.13. dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose, ir kitokiuose renginiuose;
1.14. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų užtikrintas ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.15. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. nesant Skyriaus vedėjo, laikinai atlieka jo funkcijas;
1.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, tarptautinio verslo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
2.7. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus, išmanyti ES vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos valstybės institucijų struktūrą ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES vidaus rinką procesus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-14