Audronė Railaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia norminių teisės aktų, reguliuojančių valstybės ir savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės įmonėse, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose įstaigose, projektus;
1.2. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiomis įmonėmis;
1.3. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų teisės aktų, reguliuojančių valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės ir savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, konkrečių valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo; valstybės turto investavimo, kai didinamas akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinis kapitalas, valstybės įmonių savininko kapitalas ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalas, klausimais projektų;
1.4. apibendrina valstybės ir savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės įmonėse ir akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose įstaigose teisinį reguliavimą ir jo taikymo praktiką teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;
1.5. apibendrina valstybės valdomų įmonių gero valdymo principų įgyvendinimą ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jo tobulinimo;
1.6. apibendrina Valdymo koordinavimo centro pateiktus valstybės valdomų įmonių duomenis ir analitinę medžiagą ir rengia Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms teikiamą medžiagą apie valstybės valdomų įmonių geros valdysenos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje;
1.7. rengia dokumentus ir informaciją, susijusius su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdysenos gairėmis ir Bendrovių valdymo komiteto Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikos darbo grupės veikla;
1.8. rengia ūkio ministro įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.9. rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, kitų asmenų pareiškimus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat dėl jų teikia Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui apibendrintas išvadas ir pasiūlymus;
1.10. dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Departamentui ar Skyriui;
1.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
1.13. nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti 3 metų teisės aktų projektų rengimo darbo patirtį;
2.3. išmanyti juridinių asmenų teisines formas, valstybės ir savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės įmonėse, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose įstaigose reguliuojančius teisės aktus;
2.4. būti susipažinusiam su juridinių asmenų buhalterinę apskaitą reguliuojančiais teisės aktais;
2.5. išmanyti teisės aktų rengimą, jų projektų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui tvarką reguliuojančius teisės aktus;
2.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.10. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12