Aurelija Kriščiūnaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1 organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas, susijusias su Ūkio ministerijos funkcijomis formuojant valstybės politiką viešųjų pirkimų srityje, taip pat su Skyriaus kompetencijai priskirtų ES teisės aktų, reguliuojančių viešuosius pirkimus bei Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl viešųjų pirkimų nuostatų įgyvendinimu;
1.2. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros, viešųjų pirkimų skaidrumo ir konkurencijos bei efektyvumo didinimo, centralizuotų viešųjų pirkimų plėtros, veiksmingo viešųjų pirkimų ginčų proceso užtikrinimo, socialinių, aplinkosaugos reikalavimų taikymo, administracinės naštos mažinimo, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ir inovacijų skatinimo ir kt.;
1.3. nagrinėja perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų keliamas viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo problemas, prireikus rengia teisės aktų projektus;
1.4. dalyvauja rengiant ir tobulinant viešuosius pirkimus reguliuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, siekdamas derinti juos su ES teise ir įgyvendinti priemones, sudarančias palankią verslui aplinką;
1.5. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ir įstaigų rengiamų ar priimtų teisės aktų poveikį Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse, rengia išvadas ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, siekdamas išvengti šių teisės aktų įgyvendinimo galimų neigiamų pasekmių;
1.6. konsultuoja ir rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų, ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.7. nagrinėja ES teisės aktus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimo, siekiant jų suderinimo su ES teise;
1.8. nagrinėja Skyriaus kompetencijos klausimais rengiamų ES, tarptautinių organizacijų teisės aktų projektus, analizuoja jų galimą poveikį ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų;
1.9. dalyvauja nagrinėjant ES Teisingumo Teismo bylas, susijusias su Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekdamas įvertinti, ar byla ir jos būsimas sprendimas galėtų būti reikšmingas Lietuvai, ir rengiant pasiūlymus dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į bylą ir pareikšti savo poziciją;
1.10. nagrinėja ES Teisingumo Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kitų teismų bylas, sprendimus, nutartis, išaiškinimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekdamas nustatyti, ar Skyriui priskirtuose teisės aktuose yra neatitikimų, ir prireikus siūlo juos keisti;
1.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.12. analizuoja kitų valstybių patirtį viešųjų pirkimų srityje;
1.13. atstovauja Ministerijai, Departamentui, Skyriui valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento“;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus;
2.4. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
2.5. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
2.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą;
2.8. turėti trejų metų darbo pagal išsilavinimą patirties, taip pat vadovaujamo darbo patirties;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27