Aušra Jankauskienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. inicijuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymų dėl strateginio veiklos plano projekto pateikimą, juos vertina, apibendrina;
1.2. įvertina Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktų pasiūlymų suderinamumą tarpusavyje, suderinamumą su Ūkio ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos priemonėmis ir su kitais galiojančiais strateginiais dokumentais;
1.3. rengia strateginių veiklos planų, Ūkio ministerijos metinių veiklos planų ir jų pakeitimų projektus;
1.4. organizuoja strateginių veiklos planų projektų aptarimą Strateginio planavimo darbo grupėje;
1.5. teikia ūkio ministrui tvirtinti strateginius veiklos planus (metinius veiklos planus) ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus, strateginius veiklos planus ir Ūkio ministerijos metinius veiklos planus skelbia Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
1.6. vykdo strateginio veiklos plano (įskaitant ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas priemones) įgyvendinimo stebėseną ir rengia metines veiklos ataskaitas;
1.7. įveda strateginio planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą (toliau – SIS sistema);
1.8. kas ketvirtį surenka iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų strateginio veiklos plano priemonių stebėsenos duomenis ir pateikia apibendrintą informaciją skyriaus vedėjui bei  įveda į SIS sistemą;
1.9. metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, strateginio valdymo ir valstybės investicijų projektų rengimo klausimais;
1.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro ar Ūkio ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.11. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja skyriui Ūkio ministerijoje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
1.12. nesant skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas;
1.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir valstybės biudžeto sudarymo principus;
2.3. turėti 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;
2.5. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27