Aušra Kemežaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. dalyvauja organizuojant ir vykdant Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų atrankos procedūras;
1.2. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų priėmimo į tarnybą ir (ar) darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš tarnybos ir (ar) darbo, priedų, priemokų ir pašalpų, skatinimo, nuobaudų, mokymo paslaugų teikimo, socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
1.3. bendradarbiauja su įstaiga, centralizuotai atliekančia personalo administravimo funkcijas, teikiant teisingą, tikslią, išsamią informaciją, duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas;
1.4. organizuoja prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartis Ūkio ministerijoje nagrinėjimą;
1.5. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
1.6. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos administracijos padalinių nuostatus, Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų pareigybės aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės nuostatus;
1.7. organizuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą;
1.8 teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
1.9. kontroliuoja kaip vykdomos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo  valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos;
1.10. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, kai sprendžiami Ūkio ministerijos personalo valdymui priskirti klausimai;
1.11. vykdo kitus su Ūkio ministerijos personalu susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Ūkio ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų  ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, darbo santykius;
2.3. turėti 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-24