Aušra Krasnickaitė

1. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. vykdydamas viešųjų pirkimų, tame tarpe ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų, procedūras:
1.1.1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, nagrinėja Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jų Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms;
1.1.2. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas;
1.1.3. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
1.1.4. rengia pranešimus, informacinius ir kitus raštus ir teikia juos tiekėjams;
1.1.5. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
1.1.6. organizuoja Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų projektus;
1.1.7. veda vykdomų viešųjų pirkimų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas saugoti į Ūkio ministerijos archyvą;
1.2. konsultuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo srities įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų, tame tarpe ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų, klausimais;
1.3. analizuoja informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus ir rengia raštus viešųjų pirkimų klausimais;
1.4. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių ir ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.5. atlieka kitus Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.
 

2. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, ES struktūrinės paramos teikimą, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą ir ES teisės aktais, reguliuojančiais viešuosius pirkimus;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos planavimą ir projektų administravimą;
2.4. būti susipažinusiam su valstybės institucijų ir įstaigų, atsakingų už ES struktūrinės paramos planavimą ir administravimą Lietuvoje, funkcijomis ir atsakomybe;
2.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
2.6. mokėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų dokumentus;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
4.8. turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-14