Aušra Ramoškaitė

 1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


1.1. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą: paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) užduotis ir nustato jų įvykdymo terminus, teikia pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
1.2. koordinuoja ir derina ūkio ministro vizitų į užsienio valstybes ir ūkio ministro kvietimu iš užsienio valstybių atvykstančių atitinkamo rango svečių delegacijų vizitų Lietuvoje tvarkaraštį. Koordinuoja ir rengia ministerijos vadovybės vizitų į užsienio valstybes programas, organizuoja visų Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) komandiruočių į užsienį dokumentų forminimą, viešbučių, vizų, bilietų ir kt. tvarkymą;
1.3. organizuoja ir koordinuoja Ūkio ministerijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo priemones, dalyvauja priimant sprendimus dėl reprezentacinio
Ūkio ministerijos įvaizdžio kūrimo;
1.4. rengia ir derina užsienio valstybių institucijų delegacijų, atvykstančių ūkio ministro kvietimu, vizitų programas, organizuoja šių delegacijų, įvairių tarptautinių organizacijų, kompanijų atstovų susitikimus su ministerijos vadovybe ar kitais Ūkio ministerijos valstybės tarnautojais (darbuotojais);
1.5. ūkio ministrą lydinčių verslo delegacijų vizitų į užsienio valstybes metu koordinuoja programų rengimą, padeda organizuojant verslo forumus, tarptautines konferencijas, užsienio valstybių verslininkų susitikimus su Lietuvos verslo atstovais;
1.6. organizuoja skyriaus darbą, palaikant ryšius su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio valstybėse, užsienio valstybių ambasadomis Lietuvoje, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai skyriaus darbo klausimais;
1.7. organizuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarptautinio susirašinėjimo su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis įforminimą (laiškai, faksogramos, sveikinimai, padėkos ir kt.);
1.8. dalyvauja užsienio valstybių svečių susitikimuose su ministerijos vadovybe;
1.9. koordinuoja sklandų informacijos teikimą visoms suinteresuotoms Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenių grupėms;
1.10. koordinuoja Ūkio ministerijos viešųjų renginių organizavimą;
1.11. rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais;
1.12. stebi ir reaguoja į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numato tokių situacijų sprendimo būdus;
1.13. kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali Ūkio ministerijos poziciją atsispindinti informacija. Prireikus, įstatymų nustatyta tvarka, reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją;
1.14. rengia ir įgyvendina informacines ir komunikacines kampanijas, kontroliuoja jų eigą ir analizuoja rezultatus;
1.15. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. atlieka kitus ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.


2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir
kitais teisės aktais, reguliuojančiais visuomenės informavimą, informacijos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gavimo tvarką, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes, reprezentacines išlaidas;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo pagrindus, politinę sistemą, bendrą politinę ir ekonominę situaciją;
2.4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus, išmanyti diplomatinio ir valstybinio protokolo taisykles, užsienio valstybių svečių priėmimo organizavimo, bendrąsias vizitų (Lietuvoje ir užsienyje) programų rengimo taisykles, tarptautinių konferencijų, verslo forumų organizavimo principus;
2.5. išmanyti vadybos principus;  
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, tarptautinio susirašinėjimo reikalavimus
(laiškai, faksogramos, sveikinimai, kvietimai, padėkos ir kt.);
2.7. mokėti naudotis elektroninėmis informacijos paieškos ir platinimo sistemomis;
2.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programa;
2.9. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo viešųjų ryšių ar protokolo srityje patirtį ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.10. mokėti anglų ir dar vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31