Aušra Šablinskienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. koordinuoja ir atlieka jam pavestus strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolės darbus;
1.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių strateginių prekių eksporto, importo, persiuntimo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolę, projektus ir juos derina su Europos Sąjungos teisės aktais ir teikia išvadas kitų valstybės įstaigų ir institucijų parengtiems teisės aktų projektams;
1.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją tarptautiniam neplatinimo režimui – Australijos grupei (AG) – ir Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai bei analizuoja ir apibendrina iš jų gaunamą informaciją;
1.4. nagrinėja prašymus dėl eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų ir galutinio panaudojimo patvirtinimo dokumentų išdavimo;
1.5. nesant skyriaus vedėjo ar skyriaus vedėjo pavaduotojo, pasirašo parengtas eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijas ir importo sertifikatus;
1.6. teikia išvadas Komisijos strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti posėdžiams;
1.7. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie strategines prekes pagal skyriaus išduotas licencijas;
1.8. pagal skyriaus kompetenciją rengia medžiagą Lietuvos metinei ataskaitai dėl ginklų kontrolės;
1.9. pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis kitų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja seminaruose ir konferencijose, rengia medžiagą ir skaito pranešimus strateginių prekių kontrolės klausimais;
1.10. pagal kompetenciją rengia ataskaitas bei pažymas strateginių prekių kontrolės klausimais, rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir paklausimus strateginių prekių kontrolės klausimais, derina ministerijos administracijos padalinių ir kitų ministerijų parengtus dokumentų projektus;
1.11. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo, skyriaus vedėjo pavaduotojo ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

6. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių (ekonomika, teisė, vadyba arba verslo administravimas) arba fizinių (fizika, chemija arba biochemija) mokslų studijų sričių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo viešojo administravimo srityje patirties;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginių prekių eksporto, importo, persiuntimo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolę;
6.5. būti susipažinusiam su tarptautinių neplatinimo režimų nuostatomis, Europos Sąjungos dokumentais, nustatančiais strateginių prekių kontrolės reikalavimus ir Konvencijos įgyvendinimo klausimais;
6.6. mokėti rengti teisės aktų, reglamentuojančių strateginių prekių eksporto, importo, persiuntimo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolę, projektus, atlikti parengtų teisės aktų projektų analizę ir teikti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, prancūzų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-23