Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. organizuoti dokumentų valdymą Ūkio ministerijoje pagal teisės aktų ir metodinių dokumentų reikalavimus, tvarkyti Ūkio ministerijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, aptarnauti asmenis vieno langelio principu ir kontroliuoti, kad būtų laiku atsakyta į Ūkio ministerijos gautus Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo raštus ir kad būtų laiku įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimai Ūkio ministerijai;
1.2. organizuoti ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) priimamųjų darbą.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. užtikrina tikslią ir greitą iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės gaunamų teisės aktų (teisės aktų projektų) ir dokumentų tvarkymo eigą: nustatyta tvarka registruoja, pateikia Ūkio ministerijos vadovybei ir su Ūkio ministerijos vadovybės rezoliucijomis paskirsto Ūkio ministerijos administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją;
2.2. tvarko Ūkio ministerijos siunčiamąją korespondenciją: registruoja (suteikia registracijos numerį), tikrina, ar tinkamai įforminta, rūšiuoja, pildo paprastų ir registruotų laiškų registrus, ženklina vokus ir juos išsiunčia;
2.3. registruoja:
2.3.1. ūkio ministro įsakymus dėl veiklos organizavimo;
2.3.2. Ūkio ministerijos kanclerio potvarkius dėl veiklos organizavimo;
2.3.3. duomenis apie Ūkio ministerijoje atliekamus valstybės kontrolės institucijų patikrinimus;
2.3.4. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus;
2.3.5. prašymus asmenų, kurie nori būti priimti Ūkio ministerijos vadovybės;
2.4. priima asmenų prašymus ir dokumentus licencijoms, leidimams ir archyvo pažymoms gauti ir juos registruoja;
2.5. išduoda asmenims Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), parengtas licencijas, leidimus, archyvo pažymas ir kitus dokumentus;
2.6. tvarko Ūkio ministerijoje gautų prašymų ir skundų apskaitą, juos analizuoja, apibendrina ir teikia Ūkio ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos tobulinimo;
2.7. prireikus skelbia Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktus – Teisės aktų registre;
2.8. tvirtina Ūkio ministerijos parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;
2.9. konsultuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
2.10. peržiūri ir redaguoja Ūkio ministerijos rengiamų tarptautinių sutarčių, teisės aktų projektus, raštus ir kitus dokumentus, kuriuos pasirašo ar tvirtina Ūkio ministerijos vadovybė;
2.11. konsultuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei įstaigų prie Ūkio ministerijos bei kitų ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo, dokumentų rengimo, valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais;
2.12. raštu (prireikus ir žodžiu) atlieka Ūkio ministerijos vadovybės pasirašytų arba jų vardu gaunamų oficialių raštų, laiškų ir dokumentų neoficialų vertimą į valstybinę ir užsienio (anglų) kalbą;
2.13. rengia Ūkio ministerijos dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, rengia Ūkio ministerijos administracijos padalinių klasifikatorių;
2.14. organizuoja Ūkio ministerijos archyvo darbą ir užtikrina jo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
2.15. tvarko, rengia ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui perduoda nuolatinio saugojimo bylas;
2.16. organizuoja Ūkio ministerijos Dokumentų ekspertų komisijos darbą;
2.17. užtikrina kokybišką Ūkio ministerijos vadovybės priimamųjų darbą;
2.18. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją;
2.19. kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio komiteto, kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžių, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagos peržiūrėjimą, surenka Ūkio ministerijos administracijos padalinių dėl šios medžiagos pateiktas pastabas bei išvadas ir teikia jas Ūkio ministerijos vadovybei.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-31