Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

1.1. formuoti informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje politiką;
1.2. koordinuoti Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje informacinių sistemų ir duomenų bazių projektavimo, diegimo, sąveikos ir plėtros darbus;
1.3. organizuoti Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje informacinių
technologijų infrastruktūros priežiūrą ir vystymą.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia teisės aktų, susijusių su informacinių technologijų ir telekomunikacijų panaudojimu Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje, projektus;
2.2. analizuoja Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės informacinių technologijų ir telekomunikacijų poreikį, teikia Ūkio ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl informacinių technologijų plėtros, planuoja jų finansavimą;
2.3. koordinuoja informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje įgyvendinimą;
2.4. koordinuoja Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės duomenų bazių ir informacinių sistemų sąveiką ir integraciją;
2.5. administruoja ir prižiūri Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės kompiuterių tinklą, atlieka jo techninių išteklių paskirstymą, vartotojų prieigos teisių kontrolę, užtikrina duomenų ir kompiuterinio tinklo saugą;
2.6. administruoja Ūkio ministerijos kompiuterinio tinklo tarnybines stotis (serverius), jų sisteminę programinę įrangą, telekomunikacijų įrangą (konferencijų, garso ir vaizdo aparatūrą, telefonų stotelę, abonentų numerius, telefono ir fakso aparatus) ir organizuoja jos priežiūrą ir
remontą;
2.7. konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinius duomenų bazių, informacinių sistemų ir tipinių programinių paketų priežiūros klausimais;
2.8. pagal Skyriaus kompetenciją sprendžia kompiuterinės, programinės ir telekomunikacijų įrangos įsigijimo klausimus, kad būtų užtikrintas Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės darbo efektyvumas;
2.9. koordinuoja Ūkio ministerijos interneto svetainės informacijos tvarkymą ir organizuoja jos struktūros tobulinimą;
2.10. organizuoja ir koordinuoja Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės naudojamos kompiuterinės technikos techninę priežiūrą ir remontą;
2.11. rengia informacinių technologijų ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų reikalavimų laikymosi stebėseną;
2.12. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius bei atstovauja ministerijai vyriausybinėse ir tarpinstitucinėse komisijose informatikos politikos formavimo informacinių technologijų bei telekomunikacijų klausimais;
2.13. dalyvauja kompiuterinės ir programinės įrangos metinėse inventorizacijose, teikia pasiūlymus dėl panaudotos nereikalingos ar netinkamos naudoti kompiuterinės ir programinės įrangos nurašymo;
2.14. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio ir ūkio ministro (toliau - Ūkio ministerijos vadovybės) pavedimus, susijusius su Skyriui priskirta kompetencija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31