Bendrųjų reikalų departamento Ūkio ir krizių valdymo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. organizuoti civilinės saugos parengties galimų ekstremaliųjų situacijų atvejų planų rengimą bei krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių rengimą Ūkio ministerijoje pagal galimų krizių pobūdį;
1.2. dalyvauti organizuojant Ūkio ministerijos funkcijų vykdymą mobilizacijos ir (arba) karo padėties metu;
1.3. koordinuoti valstybės rezervo tvarkytojų veiklą ir organizuoti Ūkio ministerijos  valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų sudarymą, kaupimą ir tvarkymą;
1.4. rūpintis Ūkio ministerijos administracinio pastato ir jo teritorijos priežiūra ir eksploatacija ir sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), vykdyti savo funkcijas, tvarkyti Ūkio ministerijos turto analitinę apskaitą ir kontroliuoti turto naudojimą, planuoti ūkio išlaidas, rūpintis Ūkio ministerijos automobiliais;
1.5. vykdyti įslaptintų dokumentų administravimo reikalavimus, organizuoti leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą, rengti ūkio ministro įsakymus, susijusius su Ūkio ministerijos darbuotojų leidimais dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia Ūkio ministerijos civilinės parengties ekstremaliosioms situacijoms planą;
2.2. atlieka Ūkio ministerijoje gaunamos informacijos apie krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą analizę, prognozuoja galimas krizines situacijas, dalyvauja rengiant grėsmių ir krizinių reiškinių prognozes;
2.3. teikia informaciją Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos ir (arba) karo metu apie Ūkio ministerijos administracijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašus, pagal kuriuos karo prievolininkai gali būti atleisti nuo mobilizacijos;
2.4. rengia teisės aktų ar jų pakeitimų projektus valstybės rezervo klausimais;
2.5. prižiūri ir tinkamai eksploatuoja Ūkio ministerijos administracinio pastato inžinerines sistemas ir komunikacijas, organizuoja Ūkio ministerijos administracinio pastato ir jo teritorijos priežiūrą, jų apsaugą, parengia šilumos įrenginius šildymo sezonui; organizuoja Ūkio ministerijos turto apsaugą;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Ūkio ministerijos inventoriaus, organizacinės technikos ir kitų Ūkio ministerijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo planus, teikia juos derinti Ūkio ministerijos kancleriui, prireikus inicijuoja ir organizuoja šiame Nuostatų papunktyje nurodytų priemonių viešojo pirkimo procedūras;
2.7. sudaro ūkio išlaidų planus, kontroliuoja šių išlaidų sąmatų vykdymą pagal atskirus jų straipsnius: tvarko Ūkio ministerijos reikmėms gaunamų energetikos išteklių, komunalinių patarnavimų, patalpų nuomos ir atliktų darbų apskaitą, kontroliuoja atsiskaitymo už gautus energetinius išteklius, gautas paslaugas, atliktus darbus ir nusipirktas prekes eigą, pagal išlaidų straipsnius sudaro ūkio išlaidų sąmatų projektus ir atitinkamus duomenis teikia Ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui, kontroliuoja patvirtintų sąmatų vykdymą;
2.8. aprūpina Ūkio ministerijos patalpas būtinomis gaisro gesinimo priemonėmis, užtikrina tinkamą gaisrinės signalizacijos ir kitų gaisrų prevencijos priemonių darbą, aprūpina ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, Ūkio ministerijos kanclerį (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), darbuotojus inventoriumi, organizacine technika ir kitomis darbo priemonėmis;
2.9. rengia pasiūlymus ir planus dėl Ūkio ministerijos administracinio pastato remonto ir rekonstrukcijos darbų, užsako šių darbų projektus, sudaro jų sąmatas, rengia šių darbų vykdymo sutartis, kontroliuoja Ūkio ministerijos administracinio pastato remonto ir darbų atlikimo eigą ir kokybę, pagal priėmimo–perdavimo aktus priima atliktus darbus;
2.10. dalyvauja Ūkio ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia Ūkio ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti Ūkio ministerijos turto nurašymo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
2.11. rūpinasi Ūkio ministerijos automobilių technine būkle, draudimu, organizuoja šių automobilių techninę apžiūrą; aprūpina Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupę automobiliais jų vykdomoms funkcijoms įgyvendinti; teisės aktų nustatyta tvarka rengia Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų automobilių įsigijimo planus ir teikia juos derinti Ūkio ministerijos kancleriui, prireikus inicijuoja ir organizuoja šiame Nuostatų papunktyje nurodytų priemonių viešojo pirkimo procedūras;
2.12. tvarko Ūkio ministerijos turto apskaitą ir kontroliuoja turto naudojimą;
2.13. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją;
2.14. tvarko Ūkio ministerijoje gaunamą ir iš Ūkio ministerijos išsiunčiamą valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią informaciją ir jos apskaitą;
2.15. tvarko leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą Ūkio ministerijos darbuotojams;
2.16. administruoja Ūkio ministerijoje iš NATO ir Europos Sąjungos institucijų gaunamus įslaptintus dokumentus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-31