Bendrųjų reikalų departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:

1.1. formuoti informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje politiką ir organizuoti jos įgyvendinimą, koordinuoti informacinių sistemų ir duomenų bazių projektavimo, diegimo, sąveikos ir plėtros darbus;
1.2. organizuoti civilinės saugos parengties galimų ekstremaliųjų situacijų atvejų planų rengimą bei krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių rengimą Ūkio ministerijoje pagal galimų krizių pobūdį;
1.3. dalyvauti organizuojant Ūkio ministerijos funkcijų vykdymą mobilizacijos ir (arba) karo padėties metu;
1.4. koordinuoti valstybės rezervo tvarkytojų veiklą ir organizuoti Ūkio ministerijos valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų sudarymą, kaupimą ir tvarkymą;
1.5. vykdyti įslaptintų dokumentų administravimo reikalavimus, organizuoti leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą, rengti ūkio ministro įsakymus, susijusius su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai)
leidimais dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija;
1.6. organizuoti dokumentų valdymą Ūkio ministerijoje pagal teisės aktų ir metodinių dokumentų reikalavimus, tvarkyti Ūkio ministerijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, aptarnauti asmenis vieno langelio principu ir kontroliuoti, kad būtų laiku atsakyta į Ūkio ministerijos gautus Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo raštus ir kad būtų laiku įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimai Ūkio ministerijai;
1.7. rūpintis Ūkio ministerijos administracinio pastato ir jo teritorijos priežiūra ir eksploatacija ir sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams vykdyti savo funkcijas, tvarkyti Ūkio ministerijos turto analitinę apskaitą ir kontroliuoti turto naudojimą, planuoti ūkio išlaidas, tvarkyti Ūkio ministerijos autotransportą.
 

2. Departamentas atliekas šias funkcijas:

2.1. rengia teisės aktų, susijusių su informacinių technologijų ir telekomunikacijų panaudojimu Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje, projektus;
2.2. analizuoja Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės informacinių technologijų ir telekomunikacijų poreikį, teikia Ūkio ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl informacinių
technologijų plėtros, planuoja jų finansavimą;
2.3. koordinuoja informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje politikos įgyvendinimą;
2.4. koordinuoja Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės duomenų bazių ir informacinių sistemų sąveiką ir integraciją;
2.5. administruoja ir prižiūri Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės kompiuterių tinklą, atlieka jo techninių išteklių paskirstymą, vartotojų prieigos teisių kontrolę, užtikrina duomenų ir kompiuterinio tinklo saugą;
2.6. administruoja Ūkio ministerijos kompiuterinio tinklo tarnybines stotis (serverius), jų sisteminę programinę įrangą, telekomunikacijų įrangą (konferencijų, garso ir vaizdo aparatūrą, telefonų stotelę, abonentų numerius, telefono ir fakso aparatus) ir organizuoja jos priežiūrą ir remontą;
2.7. konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinius duomenų bazių, informacinių sistemų ir tipinių programinių paketų priežiūros klausimais;
2.8. pagal Departamento kompetenciją sprendžia kompiuterinės, programinės ir telekomunikacijų įrangos įsigijimo klausimus, kad būtų užtikrintas Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės darbo efektyvumas;
2.9. koordinuoja Ūkio ministerijos interneto svetainės informacijos tvarkymą ir organizuoja jos struktūros tobulinimą;
2.10. organizuoja ir koordinuoja Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės naudojamos kompiuterinės technikos techninę priežiūrą ir remontą;
2.11. dalyvauja kompiuterinės ir programinės įrangos metinėse inventorizacijose, teikia pasiūlymus dėl panaudotos nereikalingos ar netinkamos naudoti kompiuterinės ir programinės įrangos nurašymo;
2.12. rengia Ūkio ministerijos civilinės parengties ekstremaliosioms situacijoms planą;
2.13. atlieka Ūkio ministerijoje gaunamos informacijos apie krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą analizę, prognozuoja galimas krizines situacijas, dalyvauja rengiant grėsmių ir krizinių reiškinių prognozes;
2.14. teikia informaciją Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos ir (arba) karo metu apie Ūkio ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, pagal kuriuos karo prievolininkai gali būti atleisti nuo
mobilizacijos;
2.15. rengia teisės aktų ar jų pakeitimų projektus valstybės rezervo klausimais;
2.16. užtikrina tikslią ir greitą iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Seimo ir  Lietuvos Respublikos Vyriausybės gaunamų teisės aktų (teisės aktų projektų) ir dokumentų tvarkymo eigą: nustatyta tvarka registruoja, pateikia ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) ir su Ūkio ministerijos vadovybės rezoliucijomis paskirsto Ūkio ministerijos administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją;
2.17. tvarko Ūkio ministerijos siunčiamąją korespondenciją: registruoja (suteikia registracijos numerį), tikrina, ar tinkamai įforminta, rūšiuoja, pildo paprastų ir registruotų laiškų registrus, ženklina vokus ir juos išsiunčia;
2.18. registruoja:
2.18.1. ūkio ministro įsakymus dėl veiklos organizavimo;
2.18.2. Ūkio ministerijos kanclerio potvarkius dėl veiklos organizavimo;
2.18.3. duomenis apie Ūkio ministerijoje atliekamus valstybės kontrolės institucijų
patikrinimus;
2.18.4. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus;
2.18.5. prašymus asmenų, kurie nori būti priimti Ūkio ministerijos vadovybės;
2.19. priima asmenų prašymus ir dokumentus licencijoms, leidimams ir archyvo pažymoms gauti ir juos registruoja;
2.20. išduoda asmenims Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtas licencijas, leidimus, archyvo pažymas ir kitus dokumentus;
2.21. tvarko Ūkio ministerijoje gautų prašymų ir skundų apskaitą, juos analizuoja, apibendrina ir teikia Ūkio ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos tobulinimo;
2.22. tvarko Ūkio ministerijoje gaunamą ir iš Ūkio ministerijos išsiunčiamą valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią informaciją ir jos apskaitą;
2.23. tvarko leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
2.24. administruoja Ūkio ministerijoje iš NATO ir Europos Sąjungos institucijų gaunamus įslaptintus dokumentus;
2.25. prireikus skelbia Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktus - Teisės aktų registre;
2.26. tvirtina Ūkio ministerijos parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;
2.27. konsultuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
2.28. peržiūri ir redaguoja Ūkio ministerijos rengiamų tarptautinių sutarčių, teisės aktų projektus, raštus ir kitus dokumentus, kuriuos pasirašo ar tvirtina Ūkio ministerijos vadovybė;
2.29. konsultuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei Ūkio ministerijai pavaldžių ar jos valdymo sričiai priskirtų juridinių asmenų valstybės tarnautojus ir darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo, dokumentų rengimo, valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais;
2.30. raštu (prireikus ir žodžiu) atlieka Ūkio ministerijos vadovybės pasirašytų arba jų vardu gaunamų oficialių raštų, laiškų ir dokumentų neoficialų vertimą į valstybinę ir užsienio (anglų) kalbą;
2.31. rengia Ūkio ministerijos dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, rengia Ūkio ministerijos administracijos padalinių klasifikatorių;
2.32. organizuoja Ūkio ministerijos archyvo darbą ir užtikrina jo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
2.33. tvarko, rengia ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui perduoda nuolatinio saugojimo bylas;
2.34. organizuoja Ūkio ministerijos Dokumentų ekspertų komisijos darbą;
2.35. užtikrina kokybišką Ūkio ministerijos vadovybės priimamųjų darbą;
2.36. pagal Departamento kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją;
2.37. kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio komiteto, kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžių, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagos peržiūrėjimą, surenka Ūkio ministerijos administracijos padalinių dėl šios medžiagos pateiktas pastabas bei išvadas ir teikia jas Ūkio ministerijos vadovybei;
2.38. prižiūri ir tinkamai eksploatuoja Ūkio ministerijos administracinio pastato inžinerines sistemas ir komunikacijas, atlieka Ūkio ministerijos administracinio pastato ir jo teritorijos priežiūrą, organizuoja jų apsaugą, parengia šilumos įrenginius šildymo sezonui; organizuoja Ūkio ministerijos turto apsaugą; rūpinasi Ūkio ministerijos administracinio pastato patalpų ir teritorijos tvarkos palaikymu;
2.39. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Ūkio ministerijos inventoriaus, organizacinės technikos ir kitų Ūkio ministerijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo planus, teikia juos derinti Ūkio ministerijos kancleriui, prireikus inicijuoja ir organizuoja šiame papunktyje nurodytų priemonių viešojo pirkimo procedūras;
2.40. sudaro ūkio išlaidų planus, kontroliuoja šių išlaidų sąmatų vykdymą pagal atskirus jų straipsnius: tvarko Ūkio ministerijos reikmėms gaunamų energetikos išteklių, komunalinių patarnavimų, patalpų nuomos ir atliktų darbų apskaitą, kontroliuoja atsiskaitymo už gautus energetinius išteklius, gautas paslaugas, atliktus darbus ir nusipirktas prekes eigą, pagal išlaidų straipsnius sudaro ūkio išlaidų sąmatų projektus ir atitinkamus duomenis teikia Ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui, kontroliuoja patvirtintų sąmatų vykdymą;
2.41. aprūpina Ūkio ministerijos patalpas būtinomis gaisro gesinimo priemonėmis, užtikrina tinkamą gaisrinės signalizacijos ir kitų gaisrų prevencijos priemonių darbą; aprūpina Ūkio ministerijos vadovybę, Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus inventoriumi, organizacine technika ir kitomis darbo priemonėmis;
2.42. rengia pasiūlymus ir planus dėl Ūkio ministerijos administracinio pastato remonto ir rekonstrukcijos darbų, užsako šių darbų projektus, sudaro jų sąmatas, rengia šių darbų vykdymo sutartis, kontroliuoja Ūkio ministerijos administracinio pastato remonto ir darbų atlikimo eigą ir kokybę, pagal priėmimo-perdavimo aktus priima atliktus darbus;
2.43. dalyvauja Ūkio ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia Ūkio ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti Ūkio ministerijos turto nurašymo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
2.44. rūpinasi Ūkio ministerijos autotransporto technine būkle, draudimu, organizuoja šio autotransporto techninę apžiūrą; aprūpina Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupę autotransportu jų vykdomoms funkcijoms įgyvendinti; teisės aktų nustatyta tvarka rengia Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų autotransporto priemonių įsigijimo planus ir teikia juos derinti Ūkio ministerijos kancleriui, prireikus inicijuoja ir organizuoja šiame papunktyje nurodytų priemonių viešojo pirkimo procedūras;
2.45. tvarko Ūkio ministerijos turto apskaitą ir kontroliuoja turto naudojimą.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-29