Birutė Janutėnienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1 organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) funkcijomis formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką vidaus prekybos, alkoholio ir tabako kontrolės, vartotojų teisių apsaugos prekyboje, prekių ir paslaugų reklamos, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo srityse, taip pat su Skyriaus kompetencijai priskirtų ES teisės aktų, reglamentuojančių laisvą prekių judėjimą vidaus rinkoje bei mokėjimų komerciniuose sandoriuose vėlavimo prevencijos priemones, nuostatų įgyvendinimu;
1.2. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų sukeliamos administracinės naštos galimo sumažinimo, palankios ir skaidrios prekybos verslo aplinkos kūrimo;
1.3. dalyvauja rengiant ir tobulinant vidaus prekybą, alkoholio ir tabako verslą, prekių ir paslaugų reklamą, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimą, vartotojų teisių apsaugą prekyboje, kovos su pavėluotais mokėjimais komerciniuose sandoriuose priemones reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus siekdamas derinti juos su ES teise ir įgyvendinti priemones, sudarančias palankią prekybos verslo aplinką;
1.4. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų rengiamų ar priimtų teisės aktų poveikį Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse, rengia išvadas ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo siekdamas išvengti šių teisės aktų įgyvendinimo galimų neigiamų pasekmių;
1.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybės alkoholio kontrolės programą;
1.6. konsultuoja ir rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.7. nagrinėja ES teisės aktus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos teisės aktų pakeitimo, siekiant jų suderinimo su ES teise;
1.8. nagrinėja Skyriaus kompetencijos klausimais rengiamų ES, Pasaulio sveikatos organizacijos teisės aktų projektus, analizuoja jų galimą poveikį ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų;
1.10. dalyvauja nagrinėjant Europos Bendrijų Teisingumo Teismo bylas, susijusias su Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekdamas įvertinti, ar byla ir jos būsimas sprendimas galėtų būti reikšmingas Lietuvai, ir rengiant pasiūlymus dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į bylas ir pareikšti savo poziciją;
1.11. nagrinėja Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kitų teismų bylas, sprendimus, nutartis, išaiškinimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais siekdamas nustatyti, ar Skyriui priskirtuose teisės aktuose yra neatitikimų, ir prireikus siūlo juos keisti;
1.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.13. analizuoja kitų šalių patirtį prekybos srityje, siekdamas perimti gerąją praktiką;
1.14. atstovauja Ministerijai, Departamentui, Skyriui valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.15. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą: socialinių mokslų studijų srities (ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties) magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius vidaus prekybą, prekių ir paslaugų reklamą, vartotojų teisių apsaugą prekyboje, alkoholio ir tabako verslą, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimą, mokėjimų komerciniuose sandoriuose vėlavimo prevencijos priemones;
2.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
2.5. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
2.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą;
2.8. turėti trejų metų darbo pagal išsilavinimą patirties, taip pat vadovaujamo darbo patirties;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31