Centralizuotas vidaus audito skyrius

1. CVAS uždaviniai:

1.1. tikrinti ir vertinti, ar Ūkio ministerijos viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
1.2. teikti ūkio ministrui, ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui, Ūkio ministerijos viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto Ūkio ministerijos viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos jo veiklos rizikos.

2. CVAS, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. tikrina ir vertina Ūkio ministerijos viešųjų juridinių asmenų:     
2.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
2.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
2.1.3. strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
2.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
2.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir naudojimą;
2.1.6 turto apskaitą ir apsaugą;
2.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
2.1.8. viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
2.2. ne rečiau kaip kartą per trejus metus rengia vidaus kontrolės sistemos Ūkio ministerijos viešuosiuose juridiniuose asmenyse veikimo ataskaitą;
2.3. CVAS, nustatęs atitinkamų teisėsaugos institucijų nagrinėtinų pažeidimų, perduoda atitinkamą medžiagą teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją;
2.4. atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
2.5. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Ūkio ministerijos viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
2.6. atlieka pažangos stebėseną (veiklą po audito);
2.7. užtikrina valstybinio audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų, susijusių su Ūkio ministerijos valdymo sritimi, įgyvendinimo stebėseną;
2.8. nustatyta tvarka teikia dokumentus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
2.9. organizuoja CVAS dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į Ūkio ministerijos archyvą;
2.10. ūkio ministrui ir Ūkio ministerijos viešųjų juridinių asmenų vadovams teikia konsultacijas ir rekomendacijas vidaus kontrolės ir korupcijos rizikos valdymo klausimais;  
2.11. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą Ūkio ministerijos viešuosiuose juridiniuose asmenyse;
2.12.  tobulina CVAS valdymo procesą ir darbo organizavimo metodus:
2.12.1. rengia ir teikia ūkio ministrui tvirtinti CVAS  vidaus dokumentus (nuostatus, pareigybių aprašymus, vidaus audito metodiką ir kt.);
2.12.2. teikia pasiūlymus ūkio ministrui dėl sutarčių su išorės auditoriais ar ekspertais dėl kai kurių vidaus audito funkcijų atlikimo;
2.12.3. siekdamas efektyviai  atlikti vidaus auditus,  keičiasi informacija su kitų valstybinės valdžios ir valdymo institucijų ir įstaigų vidaus ir išorės auditoriais bei ekspertais;
2.13. analizuoja Ūkio ministerijos veiklos trūkumus, dėl kurių Ūkio ministerijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo ūkio ministrui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat esant pagrindui, siūlo spręsti Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.
2.14. vykdo kitus ūkio ministro pavedimus, susijusius su CVAS priskirta kompetencija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12