Danguolė Andriuškevičienė

1. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. renka informaciją apie profesijas, analizuoja Lietuvos darbo rinkos ir užsienio valstybių profesijų klasifikavimo tendencijas, ir rengia siūlymus dėl klasifikatoriaus tobulinimo ir taikymo plėtros;
1.2. rengia teisės aktų, susijusių su klasifikatoriaus rengimu, tvarkymu ir taikymu, projektus, pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
1.3. rengia ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui išvadas bei siūlymus klasifikatoriaus tvarkymo ir taikymo klausimais;
1.4. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su klasifikatoriumi, prireikus, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų tobulinimo;
1.5. rengia pranešimus, apžvalgas, pasiūlymus klasifikatoriaus rengimo, tvarkymo, taikymo ir atnaujinimo klausimais;
1.6. rengia medžiagą klasifikatoriaus klausimais Ūkio ministerijos interneto svetainės skyriui „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ tam, kad būtų užtikrinta tinkama informacijos apie klasifikatorių sklaida;
1.7. rengia informaciją bei administruoja klasifikatoriaus interneto svetainę www.profesijuklasifikatorius.lt ir tvarko internetinę duomenų bazę, siekiant pateikti visuomenei aktualią klasifikatoriaus informaciją patogia ir prieinama forma;
1.8. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
1.9. organizuoja ir koordinuoja klasifikatoriaus atnaujinimo darbus pagal gautus Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus pakeitimus ir pagal skyriaus kompetenciją palaiko informacinius ryšius su Tarptautine darbo organizacija ir Europos Komisija, Europos bendrijų statistikos tarnyba EUROSTAT tarptautinio klasifikatoriaus diegimo ir LPK taikymo klausimais;
1.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe, vykdo kitus skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją planuoja ir organizuoja Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos (toliau  ekspertų komisija) veiklą ir tiesiogiai dalyvauja joje, siekiant užtikrinti ekspertų komisijai priskirtų funkcijų vykdymą;
1.12. nagrinėja ir vertina naujų profesijų registravimo paraiškas ir kitus dokumentus, analizuoja ir apibendrina naujų profesijų duomenis, kitus profesijų klasifikatoriaus pakeitimus, rengia medžiagą posėdžiams ir teikia siūlymus ekspertų komisijai tam, kad būtų užtikrinta ekspertų komisijos darbo kokybė ir efektyvumas;
1.13. savo kompetencijos ribose sprendžia įvairias problemas bei teikia pasiūlymus priimant sprendimus dėl profesijų klasifikatoriaus duomenų formavimo, suvestinės informacijos rengimo bei pateikimo, internetinės duomenų bazės tobulinimo ir klasifikatoriaus integravimo į kitas duomenų bazes tam, kad būtų užtikrintas platus jo panaudojimas;
1.14. informuoja visuomenę, konsultuoja ir teikia metodinę paramą suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims profesijų klasifikatoriaus taikymo ir internetinės duomenų bazės naudojimo srityje, siekiant užtikrinti praktinės profesijų klasifikatoriaus taikymo informacijos sklaidą.
 

2. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su skyriaus funkcijomis, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą;
2.3. turėti 5 metų darbo patirtį profesijų klasifikatoriaus tvarkymo srityje;
2.4. mokėti dirbti Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook kompiuterinėmis programomis;
2.5. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.7. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31