Danutė Žiūkienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. vykdo finansų kontrolę pagal skyriaus vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), finansuojamas iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos lėšų: tikrina, ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, pagal patvirtintą asignavimų planą įvertina lėšų pakankamumą, priskiria ministerijos išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius;
1.2. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti centralizuotos apskaitos įstaigai, o jeigu dokumentai įforminti netinkamai ir nėra galimybių operatyviai pašalinti trūkumus, apie tai informuoja skyriaus vedėją;
1.3. analizuoja pagal skyriaus vedėjo pavedimu priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones) atliekamų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą, prireikus apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui;
1.4. analizuoja pagal skyriaus vedėjo pavedimu priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones) lėšų panaudojimą, teikia pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, kad būtų daromos išvados, priimami tinkami sprendimai;
1.5. dalyvauja rengiant finansinės paramos ir bendrojo finansavimo grąžintų, grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis padengtų skolų ataskaitą;
1.6. kontroliuoja išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio, judriojo plačiajuosčio ryšio, prisijungimo prie interneto, įskaitant galimybę atsiskaityti už automobilio stovėjimą, paslaugų sąskaitoms apmokėti, limitus; rengia pažymą dėl darbuotojų, viršijusių jiems nustatytus išlaidų judriojo ryšio paslaugų limitus;
1.7. kontroliuoja lėšų, skirtų ministerijos ministro fondo ir reprezentacinėms išlaidoms, panaudojimą, siekdamas užtikrinti, kad jos neviršytų teisės aktuose patvirtinto maksimalaus dydžio, prireikus teikia informaciją apie šių išlaidų naudojimą;
1.8. atlieka ministerijos darbuotojų pateiktų komandiruotės išlaidų ataskaitų finansų kontrolę – tikrina, ar taisyklingai užpildyta ataskaita, ar tinkami komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai;
1.9. rengia ir teikia atsakingoms institucijoms ministerijos darbuotojų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus kelionės išlaidų kompensavimo paraiškas, prireikus teikia informaciją apie komandiruočių išlaidų panaudojimą;
1.10. atlieka Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (toliau – VBAM) ir finansų valdymo  „Microsoft Dynamics NAV“sistemų naudotojo funkcijas pagal priskirtas sistemų kodavimo funkcijas;
1.11. atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją;
1.12. informuoja skyriaus vedėją apie kylančias problemas, susijusias su tiesioginių pareigų atlikimu, arba galimą jų atsiradimą dirbant, teikia pasiūlymus dėl finansų kontrolės sistemos tobulinimo ir finansų valdymo, darbo organizavimo;
1.13. dalyvauja inventorizuojant ministerijos turtą ir įsipareigojimus;
1.14. formuoja ir tvarko su pavestų funkcijų atlikimu susijusias nomenklatūrines bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, nustatyta tvarka ir terminais dokumentus perduoda į ministerijos archyvą;
1.15. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;
1.16. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka kitam skyriaus valstybės tarnautojui (darbuotojui) pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų studijų srities ekonomikos  arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir finansų kontrolės srityje;
2.3. išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, inventorizacijos tvarką, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų ir ES struktūrinių fondų administravimą;
2.4. mokėti dirbti su biudžeto ir finansų valdymo sistema „Microsoft Dynamics NAV“, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS).
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
2.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-23