Darius Abazorius

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti, kad būtų vykdomi Skyriaus uždaviniai, taip pat kontroliuoti ir užtikrinti, kad Skyriui pavesti ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimai būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
1.2. analizuoja Lietuvos, kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių bendrąjį vidaus produktą, materialines investicijas, eksportą, infliaciją, nedarbo lygį ir kitus makroekonominius rodiklius, jų raidą bei tendencijas, atlieka palyginamąją analizę su Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių atitinkamais rodikliais, kuri pateikiama Skyriaus rengiamose ketvirtinėse Lietuvos ekonomikos apžvalgose ir kituose Skyriaus rengiamuose analitiniuose dokumentuose;
1.3. analizuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių produktyvumo bei konkurencingumo raidą bei produktyvumą skatinančias politikos priemones, atlieka palyginamąsias produktyvumo analizes;
1.4. koordinuoja Nacionalinės produktyvumo tarybos veiklą;
1.5. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių Nacionalinėmis produktyvumo tarybomis ir Europos Komisijos atsakingais darbuotojais, dalyvauja Europos Komisijos organizuojamuose Nacionalinių produktyvumo tarybų darbiniuose susitikimuose;
1.6. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su Nacionalinės produktyvumo tarybos veikla, tvarko su atliekamomis funkcijomis susijusius dokumentus, kad būtų užtikrintas efektyvus Nacionalinės produktyvumo tarybos darbas;
1.7. viešina Nacionalinės produktyvumo tarybos veiklą;
1.8. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose svarstant su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus;
1.9. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą, ekspertizę ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
1.10. atlieka Ūkio ministerijai priskirtų bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų makroekonomikos ir ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimą;
1.11. vykdo Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties; 6.2. turėti 3 metų darbo ekonominės analizės arba ūkio sektorių analizės ir politikos formavimo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reguliuojančiais ekonominių rodiklių rengimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti finansinę, statistinę bei kitą informaciją ir rengti išvadas;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. mokėti anglų kalbą B2 lygiu pagal Europasą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27