Darius Grebliauskas

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. organizuoja Departamento darbą, planuoja jo veiklą, sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus;
1.2. paskirsto darbus Departamento skyriams ir (arba) tiesiogiai valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) ir kontroliuoja, kaip jie atliekami;
4.3. užtikrina, kad Departamento uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi laiku ir kokybiškai;
4.4. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Departamento kompetencijos klausimais;
1.5. organizuoja Departamento veiklos planavimą ir priemonių vykdymo kontrolę;
4.6. koordinuoja civilinės saugos parengties galimų ekstremaliųjų situacijų atvejų planų rengimą bei krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių rengimą Ūkio ministerijoje pagal galimų krizių pobūdį;
1.7. koordinuoja valstybės rezervo tvarkytojų veiklą ir organizuoja Ūkio ministerijos  valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų sudarymą,  kaupimą ir tvarkymą;
1.8. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos funkcijų vykdymą mobilizacijos ir (arba) karo padėties metu;
1.9. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą, organizuoja leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą;
1.10. organizuoja Ūkio ministerijos informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą ir vystymą;
1.11. užtikrina dokumentų (taip pat ir elektroninių dokumentų) valdymo sistemos funkcionavimą;
1.12. organizuoja ir koordinuoja asmenų aptarnavimą taikant vieno langelio principą;
1.13. organizuoja Departamento vykdomus viešuosius pirkimus;
1.14. užtikrina racionalų Ūkio ministerijos ūkinės veiklos organizavimą;
1.15. pasirašo Departamento vardu siunčiamus informacinio pobūdžio raštus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
1.16. teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos kancleriui dėl Departamento skyrių darbuotojų skatinimo arba tarnybinių, drausminių nuobaudų skyrimo, taip pat pasiūlymus dėl Departamento struktūros tobulinimo;
1.17. vizuoja Departamento skyrių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų ir pažymų projektus;
1.18. organizuoja Ūkio ministerijos archyvo darbą ir užtikrina jo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
1.19. tvirtina Ūkio ministerijos parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;
1.20. vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos studijų krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.3. mokėti anglų ar vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, įslaptintos informacijos administravimą, informacinių ir komunikacijų technologijų eksploataciją ir plėtrą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešųjų pirkimų vykdymą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, archyvų administravimą, civilinę saugą, krizes ir ekstremaliąsias situacijas, mobilizaciją ir valstybės rezervą;
2.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą;
2.7. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.8. mokėti rengti teisės aktų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos vidaus tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27