Dijana Bureikienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. koordinuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo bei poilsio laiko apskaitą, pildo Ūkio ministerijos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
1.2. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų priėmimo į tarnybą ir (ar) darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš tarnybos ir (ar) darbo, priedų, priemokų ir pašalpų, skatinimo, nuobaudų, mokymo paslaugų teikimo, socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo;
1.3. bendradarbiauja su įstaiga, centralizuotai atliekančia personalo administravimo funkcijas, teikiant teisingą, tikslią, išsamią informaciją, duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas;
1.4. organizuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, rengia Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų mokymo planus ir mokymo ataskaitas, atlieka mokymo poveikio Ministerijos personalui vertinimą;
1.5. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus dėl mokymo paslaugų;
1.6. vykdo Ūkio ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ir tobulinimo darbo grupės sekretoriaus funkcijas, dalyvauja rengiant kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo priemonių planus, rengia ataskaitos apie Ūkio ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija veiklą, projektą;
1.7. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, kai sprendžiami Ūkio ministerijos personalo valdymui priskirti klausimai;
1.8. vykdo kitus su Ūkio ministerijos personalu susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Ūkio ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
2.3. turėti 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-24