Dimitrijus Kucevičius

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. vadovauja departamentui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja departamento veiklą, vykdo departamento veiklos įgyvendinimo nuolatinę stebėseną, kad būtų tinkamai vykdomi departamentui keliami uždaviniai ir atliekamos departamento kompetencijai priskirtos funkcijos;
1.2. kontroliuoja departamento skyrių atliekamų darbų eigą ir rezultatus, vizuoja jų parengtus dokumentus ir teisės aktų projektus, kad departamento darbai būtų atliekami laiku ir kokybiškai;
1.3. sprendžia klausimus, susijusius su departamento darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo kokybę;
1.4. teikia pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam departamento veiklą, (toliau – ministerijos vadovybė) dėl departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo arba drausminių nuobaudų skyrimo, taip pat pasiūlymus dėl departamento struktūros tobulinimo;
1.5. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams ir jų kvalifikacijos kėlimu, kad būtų sudarytos sąlygos efektyviam departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbui ir tobulinimuisi;
1.6. dalyvauja konkursų komisijose priimant į tarnybą (darbą) departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
1.7. koordinuoja verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų politikos įgyvendinimą;
1.8. teikia pasiūlymus inovacijų ir technologijų centrų, mokslo ir technologijų parkų, kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kuriuose valstybės, kaip savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, veiklos efektyvumui didinti ir paslaugų kokybei gerinti;
1.9. teikia ministerijos vadovybei išvadas bei siūlymus dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros projektų įgyvendinimo;
1.10. organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos ir jos įgyvendinimo priemonių su verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtra susijusiose srityse, vykdymą;
1.11. organizuoja ir koordinuoja departamento kompetencijai priklausančių mokslinių tiriamųjų darbų vykdytojų atranką, mokslinių tyrimų vykdymą, bei jų rezultatų vertinimą, kad būtų pasiekti moksliniams tiriamiesiems darbams keliami reikalavimai;
1.12. dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Ūkio ministerijos kompetencijos (tame tarpe ir ES struktūrinės paramos administravimo) klausimais;
1.13. pagal departamento kompetenciją organizuoja ES struktūrinės paramos viešinimo plano sklaidą, kad būtų užtikrinta informacija apie ES struktūrinę paramą MTEP ir inovacijoms;
1.16. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant departamento kompetencijai priskirtas ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, kitų dokumentų priemones, kad pagal jas teikiamos paramos iš ES struktūrinių fondų lėšos, skatintų verslo ir mokslo bendradarbiavimą, MTEP, inovacijų tinklų kūrimąsi ir plėtrą;
1.17. ministerijos vadovybei teikia informaciją apie departamento darbą;
1.18. pagal departamento kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.19. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio su departamento veikla susijusius ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, Lietuvos narystę Europos Sąjungos (toliau – ES) reguliuojančiais teisės aktais, ES vidaus rinkos politikos tikslais bei pagrindiniais dokumentais, ES geresnio reglamentavimo iniciatyvomis ir pagrindiniais dokumentais, Lietuvos ūkio plėtros politikos prioritetais, pagrindiniais strateginiais dokumentais, įskaitant susijusius su ES politika, išmanyti bendruosius ES ir ES ekonominės politikos principus, taip pat pirminę ES teisę, institucinę struktūrą ir sprendimų priėmimo procedūras;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
2.4. būti susipažinusiam su teisės aktais, reguliuojančiais teisės aktų projektų rengimą;
2.5. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.
 

Einamųjų metų užduotys

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27