Dmitrij Rancev

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
1.2. rengia išvadas dėl Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ūkio ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektų, ir savarankiškai arba kartu su kitais Skyriaus valstybės tarnautojais rengia teisės aktų projektus;
1.3. analizuoja Europos Sąjungos teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir, prireikus, teikia pasiūlymus rengiant Ūkio ministerijos nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ar Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomų bylų;
1.4. teikia pasiūlymus rengiat Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (ar) atsakymus Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo;
1.5. analizuoja Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos žmogaus teisių teismo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teismų praktiką ir, prireikus, teikia pasiūlymus dėl Ūkio ministerijoje rengiamų teisės aktų projektų;
1.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.7. konsultuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisėkūros klausimais;
1.8. savarankiškai ar su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais rengia pasiūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
1.9. kontroliuoja ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų teisėtumą, kad jie atitiktų galiojančius ir (ar) aukštesnės galios teisės aktus, ir, nustatęs, kad jie prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl tokių teisės aktų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
1.11. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
1.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, teisėkūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, Europos Sąjungos teisę, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, išmanyti civilinę teisę;
2.3. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti konsultacijas teisėkūros klausimais;
2.4. mokėti atlikti teisės aktų projektų, rengiamų Ūkio ministerijoje ir pateiktų derinti kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ekspertizę;
2.5. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.6. turėti 3 metų teisinio darbo patirtį teisėkūros srityje, taip pat turėti patirties administruojant Europos Sąjungos struktūrinę paramą;
2.7. turėti patirties rengiant teisės aktų projektus ir teikiant išvadas dėl rengiamų ar parengtų teisės aktų projektų;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-07