Donata Gipiškienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. skyriaus vedėjui padeda vykdyti skyriaus darbų organizavimą ir nesant skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas, siekdamas užtikrinti sklandų skyriaus darbą;
1.2. dalyvauja formuojant SVV politiką ir jos įgyvendinimo priemones, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo nuostatas verslumo skatinimo ir SVV plėtros srityje ir pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas su Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimu susijusias procedūras;
1.3. rengia informacinę medžiagą ir dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos poziciją Lietuvos Respublikos trišalei tarybai, Lietuvos Respublikos Seimo komitetams bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms ar darbo grupėms SVV politikos klausimais;
1.4. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginius ir programinius dokumentus;
1.5. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, sprendžiant SVV subjektų problemas;
1.6. nagrinėja, įvertina ir rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus ir kitus raštus, dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose, darbo grupėse SVV politikos klausimais Lietuvoje ir Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja inicijuojant projektus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir prižiūri jų eigą, rengia informacinę medžiagą, kad būtų suteikta ir (ar) gauta informacija pagal skyriaus kompetenciją;
1.7. pagal skyriaus kompetenciją ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai ar skyriui;
1.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

 2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais SVV, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos taisyklėmis ir rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus ir mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus verslumo skatinimo ir SVV plėtros klausimais;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27