Donata Jankauskaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. dalyvauja kuriant ir diegiant informacines sistemas, skirtas priežiūros institucijoms ir (arba) organizuoja jų kūrimą ir diegimą;
1.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja ūkio subjektų priežiūros sąlygas Lietuvoje ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų gerinimo priemonių;
1.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su ūkio subjektų priežiūra, reikalavimų ūkio subjektams taikymu ir verslo sąlygų gerinimu projektus, metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas bei juos derina;
1.4. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su ūkio subjektų priežiūra, reikalavimų verslui taikymu ir verslo sąlygų gerinimu projektus, pagal kompetenciją rengia išvadas ir pasiūlymus;
1.5. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių patirtį ūkio subjektų priežiūros, teisės aktų reikalavimų ūkio subjektams taikymo ir verslo sąlygų gerinimo srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
1.6. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją tvarko informaciją skelbiamą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) interneto svetainėje, rengia arba dalyvauja rengiant ir teikia informaciją ministerijos atstovui spaudai bei Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ūkio subjektų priežiūros, teisės aktų reikalavimų ūkio subjektams taikymo ir verslo sąlygų gerinimo klausimais; 1.7. organizuoja nacionalinius ir tarptautinius ūkio subjektų priežiūros, reikalavimų ūkio subjektams taikymo ir verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus, apibendrina analizės rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
1.8. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9. organizuoja konferencijas, seminarus, forumus ir kitus renginius pagal Skyriui priskirtą kompetenciją ir juose dalyvauja;
1.10. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia medžiagą Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų susitikimams su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių atstovais;
1.11. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, organizuoja komisijų ir darbo grupių sudarymą, pasitarimų su Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, atstovais rengimą ir (arba) jose dalyvauja;
1.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitomis Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir dalyvauja jų veikloje;
1.13. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant ūkio subjektų priežiūrą, teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams ir verslo sąlygas Lietuvoje;1
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia informaciją Ūkio ministerijos interneto ir intraneto svetainėms;
1.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio pavedimus.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės, ar viešojo administravimo, ar politikos mokslų, ar komunikacijos ir informacijos, ar edukologijos studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos, ar informatikos studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektinio valdymo darbo patirtį; 6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su pagrindiniais projektų valdymo procesais;
2.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą, išmanyti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų (toliau – priežiūros institucijos) funkcijų optimizavimo tikslus, uždavinius ir principus, būti susipažinusiam su priežiūros institucijų sąranga ir struktūra;
2.8. išmanyti konkurencingumo didinimo ir ūkio subjektų priežiūros politikos kryptis ir šių sričių strateginius dokumentus;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
2.10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27