Dovilė Šacikauskė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. nagrinėja ES teisės aktus, rengia ir derina su ES teise ir Pasaulinės prekybos organizacijos Sutarties dėl viešųjų pirkimų reikalavimais Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, padedančius formuoti viešųjų pirkimų politiką, siekdamas, kad būtų formuojama skaidri ir veiksminga viešųjų pirkimų politika ir užtikrintas ES ir Lietuvos viešųjų pirkimų politikos kryptis ir strateginius tikslus atitinkantis teisinis reguliavimas;
1.2. teikia pasiūlymus dėl viešuosius pirkimus reguliuojančių įstatymų pakeitimų pagal atliktą energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų reglamentavimo ir taikymo viešuosiuose pirkimuose patirties kitose ES valstybės narėse analizę;
1.3. teikia pasiūlymus ir dalyvauja įgyvendinant priemones, susijusias su inovatyvių viešųjų pirkimų ir ikiprekybinių viešųjų pirkimų skatinimu;
1.4. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais, siekdamas jų suderinamumo su Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.5. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktus viešuosius pirkimus reguliuojantiems įstatymams įgyvendinti;
1.6. nagrinėja institucijų, įstaigų, organizacijų prašymus ir teikia pasiūlymus dėl jų įrašymo į perkančiųjų organizacijų sąrašą;
1.7 įgyvendina nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemones viešųjų pirkimų srityje;
1.8. dalyvauja nagrinėjant ES rengiamų viešųjų pirkimų teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.9. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką šiai pareigybei priskirtais klausimais ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.10. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų, ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.11. nagrinėja ES Teisingumo Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kitų teismų bylas, sprendimus, nutartis, išaiškinimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekdamas nustatyti, ar Skyriui priskirtuose teisės aktuose yra neatitikimų, ir prireikus siūlo juos keisti;
1.12. analizuoja kitų valstybių patirtį viešųjų pirkimų srityje;
1.13. atstovauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Departamentui, Skyriui valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas; 7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento“;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus;
2.4. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles;
2.5. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
2.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą;
2.8. turėti trejų metų darbo pagal išsilavinimą patirties ir dvejų metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer; 6.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-19