Edita Latkauskaitė-Kutkienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. nagrinėja ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su verslo sąlygomis, projektų, taip pat dėl ūkinės komercinės veiklos leidimų išdavimo taisyklių projektų;
1.2. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymų kokybę poveikio verslo sąlygoms požiūriu;
1.3. atlieka teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų (licencijų) peržiūrą, analizuoja jų išdavimo sąlygas ir remiantis analizės rezultatais teikia išvadas bei koordinuoja būtinų teisės aktų pakeitimų projektų parengimą;
1.4. rengia pasiūlymus dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas politikos įgyvendinimo užtikrinimo;
1.5. analizuoja strateginius ES dokumentus ir iniciatyvas dėl ES paslaugų vidaus rinkos sukūrimo, geresnio reglamentavimo, skirtas verslo sąlygoms gerinti ir teisiniam reguliavimui tobulinti, rengia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Lietuvoje ir koordinuoja nustatytų priemonių įgyvendinimą;
1.6. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie nacionalines ir ES iniciatyvas dėl verslo aplinkos gerinimo skleisti;
1.7. kaupia, sistemina ir analizuoja paslaugas ES vidaus rinkoje reguliuojančius teisės aktus, sprendimus, ES institucijų pasiūlymus ir iniciatyvas, kitus teisės aktus ir informaciją, susijusius su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui skyriaus vedėjo priskirtais ES paslaugų vidaus rinkos klausimais, kad būtų gauta ES paslaugų vidaus rinkos politikai formuoti Lietuvoje reikalinga informacija;
1.8. rengia Lietuvos Respublikos pozicijos projektus ES paslaugų vidaus rinkos klausimais;
1.9. rengia pranešimus Europos Komisijai dėl teisės aktuose nustatomų įsisteigimo ir nustatomų arba panaikinamų paslaugų teikimo laisvei taikomų reikalavimų;
1.10. vykdo sisteminę valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vykdomo administracinio bendradarbiavimo pagal Paslaugų direktyvą per vidaus rinkos informacinę sistemą, priežiūrą;
1.11. koordinuoja Paslaugų įstatymo nuostatų įgyvendinimą, renka, analizuoja ir apibendrina informaciją dėl Paslaugų įstatymo taikymo Lietuvoje ir ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimo iniciatyvų įgyvendinimo bei teikia ją Europos Komisijai;
1.12. analizuoja nacionalinių teisės aktų ir ekonominių programų poveikį ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimui ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.13. rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, rengia atsakymus į raštus, paklausimus, susijusius su verslo sąlygų gerinimo, reguliavimo bei ES paslaugų vidaus rinkos politikos įgyvendinimu Lietuvoje;
1.14. dalyvauja konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis procedūrų tobulinime;
1.15. departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, siekdamas tinkamai atstovauti Lietuvos pozicijai;
1.16. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, skirtoje užtikrinti verslo sąlygų gerinimo politikos ir ES paslaugų vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje;
1.17. pagal skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja tarptautinių projektų ir ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.18. atlikdamas priskirtas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;
1.19. dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo priemonėse;
1.20. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Ūkio ministerijos strateginius tikslus.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties; 6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.3 mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, bei dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.5. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus, mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.6. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų rengimo klausimais, vertinti teisės aktų projektus vadovaujantis nacionalinių teismų praktika, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis;
2.7. būti susipažinęs su bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis, ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus;
2.8. būti susipažinęs su ES paslaugų vidaus rinkos politikos tikslais, funkcionavimo principais ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES paslaugų vidaus rinką procesais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27