Eglė Sakalauskaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriui, planuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą;
1.2. vykdo prevencinę viešųjų pirkimų bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę, siekiant išvengti galimų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir Ūkio ministerijos vidaus dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, pažeidimų tiek visame viešųjų pirkimų procese, tiek atskiruose jo etapuose:
1.2.1. peržiūri, įvertina ir vizuoja Ūkio ministerijos einamųjų metų viešųjų pirkimų planą ir jo pakeitimus;
1.2.2. atsižvelgdamas į galimus rizikos veiksnius, pasirenka prevenciniam patikrinimui pirkimo iniciatorių, pirkimo organizatorių ar viešųjų pirkimų komisijų parengtus viešųjų pirkimų dokumentus;
1.2.3. stebėtojo teisėmis dalyvauja pasirinktuose viešųjų pirkimų komisijų posėdžiuose.  Ūkio ministro ar Ūkio ministerijos kanclerio pavedimu stebėtojo teisėmis dalyvauja jų nurodytuose viešųjų pirkimų komisijų posėdžiuose;
1.2.4. vertina ar už viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą atsakingi asmenys tinkamai atlieka sutarčių stebėseną, siekiant, kad būtų laikomasi pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų, taip pat, kad prekių, paslaugų ir darbų kokybė atitiktų sutartyse numatytus kokybinius ir kitus reikalavimus;
1.2.5. analizuoja informaciją apie Ūkio ministerijos vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą;
1.2.6. teikia Ūkio ministerijos kancleriui informaciją apie galimus rizikos veiksnius ar pastebėtus trūkumus, siūlo kaip būtų galima tobulinti Ūkio ministerijos vykdomas viešųjų pirkimų procedūras;
1.2.7. teikia siūlymus Ūkio ministerijos kancleriui dėl viešųjų pirkimų vidaus kontrolės procedūrų nustatymo;
1.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.4. analizuoja informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia informaciją ir raštus viešųjų pirkimų klausimais;
1.5. konsultuoja ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, Ūkio ministerijos kanclerį (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais;
1.6. dalyvauja darbo grupių, komisijų, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
1.8. kaupia, nagrinėja ir sistemina norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
1.9. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo arba teisės  studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
2.3. mokėti analizuoti informaciją, gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, rengti išvadas, teikti konsultacijas viešųjų pirkimų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.4. mokėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų dokumentus;
2.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.6. turėti 3 metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27