Eglė Samsonovienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja ir užtikrina jo darbą;
1.2. kuria ir tobulina strateginio valdymo procesą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje;
1.3. užtikrina Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano rengimo (tikslinimo) koordinavimą ir organizavimą;
1.4. užtikrina Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano stebėseną ir jo vykdymo ataskaitų rengimo organizavimą;
1.5. teikia siūlymus dėl Ūkio ministerijos veiklos strategijos formavimo, strateginių tikslų suderinamumo, Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano programų tarpusavio suderinamumo;
1.6. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja ir derina Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, parengtus strateginio planavimo dokumentų projektus;
1.7. analizuoja ir teikia siūlymus Strateginio planavimo darbo grupei dėl Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projekto rengimo ir jo įgyvendinimo;
1.8. dalyvauja nustatant Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano programų prioritetus ir suderinant strateginio veiklos plano priemones su Ūkio ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonėmis;
1.9. vizuoja Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projektą, skyriaus parengtų teisės aktų ir raštų projektus;
1.10. metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, strateginio valdymo ir valstybės investicijų projektų rengimo klausimais;
1.11. dalyvauja Strateginio planavimo darbo grupės darbe;
1.12. užtikrina Ūkio ministerijos investicijų plano (įskaitant ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis remiamus investicinius projektus) rengimo (tikslinimo) koordinavimą ir organizavimą;
1.13. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano rengimo (tobulinimo) bei ataskaitų apie šio plano įgyvendinimą Ūkio ministerijos kompetencijos klausimais rengimo koordinavimą ir organizavimą;
1.14. derina Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų detaliąsias sąmatas;
1.15. derina Ūkio ministerijos administracijos padalinių informacijos apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų lenteles;
1.16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas strategijas, 2014–2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministrų įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
1.17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant antikorupcines programas;
1.18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro ar Ūkio ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.19. atstovauja skyriui Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
1.20. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu skyriaus valstybės tarnautojams ir jų kvalifikacijos kėlimu;
1.21. vykdo kitus Ūkio ministerijos kanclerio ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir valstybės biudžeto sudarymo principus;
2.3. turėti 3 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą ir 1 metų patirtį strateginio planavimo srityje;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje, mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
2.5. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31