Eglė Venckienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. rengia, tobulina netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimą, apskaitą ir saugojimą, reguliuojančių teisės aktų projektus, siekdamas mažinti administracinę naštą verslui, sudaryti palankią verslo aplinką ir užkirsti kelią nelegaliai veiklai, susijusiai su netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimu;
1.2. rengia teisės aktų, susijusių su daiktų keitimu ir grąžinimu, projektus, siekdamas derinti juos su ES teise, užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir pusiausvyrą tarp vartotojų ir prekybininkų interesų;
1.3. rengia pasiūlymus dėl elektroninės prekybos reglamentavimo, siekdamas derinti šiai prekybai taikomus reikalavimus su ES teise ir sudaryti palankias sąlygas šio verslo plėtrai;
1.4. nagrinėja ES teisės aktų projektus elektroninės prekybos reglamentavimo, vartotojų teisių apsaugos klausimais, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl jų;
1.5. nagrinėja kitų ministerijų ir valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su elektroninės prekybos, vartotojų teisių apsauga prekyboje, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimu, apskaita ir saugojimu, ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.6. rengia ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.7. kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę informaciją, susijusią su vidaus prekyba;
1.8. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, ūkio subjektus, fizinius asmenis ir rengia atsakymus į jų paklausimus;
1.9. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.10. rengia atsakymus, komentarus, išvadas į Europos Komisijos paklausimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.11. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui, o Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) vadovybės pavedimu – Ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtais klausimais, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
1.12. prižiūri Ministerijos interneto svetainės skyrių „Vidaus prekyba – teisės aktai“, užtikrina savalaikį šio skyriaus turinio atnaujinimą;
1.13. rengia medžiagą bei pasiūlymus kitiems Ministerijos administracijos padaliniams, atsakingiems už Ministerijos prioritetų, strateginio veiklos plano įgyvendinimo bei metinės veiklos ataskaitų rengimą;
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus ir prašymus;
1.15. įkelia teisės aktų ir išvadų projektus į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemę;
1.16. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reguliuojančius elektroninę prekybą, vartotojų teisių apsaugą, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimą, apskaitą ir saugojimą;
2.4. išmanyti teisės aktus, reguliuojančius teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;
2.5. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
2.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. turėti 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27