Europos Sąjungos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. užtikrinti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtos administruoti Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) valstybės biudžeto lėšų (toliau – struktūrinė parama) valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą ir veikimą;
1.2. vykdyti iš ES techninės paramos finansuojamą veiklą, administruoti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas ES techninės paramos lėšas;
1.3. organizuoti informavimo apie struktūrinę paramą ir viešinimo veiksmus;
1.4. administruoti 2007–2013 metų iš struktūrinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų pažeidimus;
1.5. administruoti grąžintinas paramos lėšas, išmokėtas ir (arba) panaudotas pažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitas lėšas, išmokėtas ir (arba) panaudotas nepažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų;
1.6. atlikti veiksmus, susijusius su struktūrinės paramos projektų (toliau – SP projektai) finansavimu (nefinansavimu), trišalių SP projektų sutarčių sudarymu, sutarčių su įgyvendinančiąja institucija pakeitimų derinimu;
1.7. dalyvauti formuojant ir įgyvendinti struktūrinės paramos panaudojimo politiką;
1.8. koordinuoti kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) veiklą, įgyvendinant struktūrinės paramos panaudojimo politiką struktūrinės paramos srityje, atlikti šios veiklos priežiūrą.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktus, reguliuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms ir įstaigoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;
2.2. rengia ir atnaujina struktūrinės paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą ir kitus administravimo dokumentus, Ūkio ministerijos, kaip tarpinės institucijos, vidaus procedūrų aprašų (taisyklių, tvarkos aprašų, darbo reglamentų ir pan.), reikalingų veiksmingam ir skaidriam struktūrinės paramos panaudojimui užtikrinti, projektus, užtikrina šių procedūrų laikymąsi, derina LVPA vidaus darbo procedūrų aprašų (taisyklių ir pan.), reikalingų įgyvendinančiosios institucijos funkcijoms atlikti, projektus, dalyvauja rengiant kitus struktūrinės paramos administravimo ir finansavimo dokumentus;
2.3. rengia struktūrinės paramos panaudojimo prognozes, remdamasis įgyvendinančiųjų institucijų pateiktomis prognozėmis ir priemonių įgyvendinimo planais rengia pasiūlymus vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms dėl struktūrinės paramos poreikio einamaisiais ir ateinančiais metais;
2.4. planuoja struktūrinės paramos lėšas, skiriamas SP projektams finansuoti;
2.5. rengia sprendimų dėl valstybės, regionų SP projektų ir SP projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės SP projektų atrankos būdu, finansavimo (nefinansavimo) projektus;
2.6. kartu su įgyvendinančiąja institucija rengia trišalės SP projekto sutarties su pareiškėjais, jei tai nurodyta finansavimo sąlygų apraše, projektą;
2.7. teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl SP projekto sutarties pakeitimų, taip pat, suderinęs su Ūkio ministerijos kancleriu, teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti SP projekto sutarties pakeitimams arba SP projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria SP projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, – teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti SP projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;
2.8. rengia ūkio ministro įsakymo, kuriuo tvirtinama SP projektų, įgyvendinamų pagal trišales SP projektų sutartis, priežiūros darbo grupė, projektą;
2.9. užtikrina, kad SP projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles;
2.10. vykdo SP projektų dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
2.11. vykdo SP projektų kryžminio finansavimo priežiūrą;
2.12. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 136 straipsnio nuostatas ir kad būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
2.13. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte;
2.14. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programas;
2.15. stebi įsipareigojimų mokėti, taip pat išmokų iš struktūrinės paramos pagal Ūkio ministerijai priskirtas struktūrinės paramos programų priemones dydžius, prižiūri struktūrinės paramos panaudojimo spartą, teikia pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai dėl veiksmų, užtikrinančių reikiamą struktūrinės paramos panaudojimo spartą, užtikrina, kad struktūrinės paramos lėšos nebūtų prarastos dėl automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo taikymo;
2.16. dalyvauja kuriant ir plėtojant struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, registruoja sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus;
2.17. dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su struktūrine parama, darbe, rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą ir pasiūlymus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;
2.18. rengia nustatytos formos struktūrinės paramos programinių dokumentų įgyvendinimo ataskaitas, struktūrinės paramos programų priemonių įgyvendinimo ataskaitas, teikia šias ataskaitas vadovaujančiajai institucijai ir užtikrina, kad visa jose pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi (prireikus rengia papildomas ataskaitas), taip pat kaupia, apdoroja ir teikia ūkio ministrui, Ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam Departamento veiklą (toliau visi kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), kitiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ir kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms ir įstaigoms informaciją apie struktūrinę paramą, finansuojamų SP projektų vykdymo eigą, rezultatus ir kt.;
2.19. atlieka veiksmus, reikalingus mokėjimams atlikti;
2.20. dalyvauja rengiant struktūrinės paramos informavimo planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl informavimo apie struktūrinę paramą metiniams informavimo ir viešinimo priemonių planams parengti ir informaciją apie atliktą informavimo ir viešinimo veiklą;
2.21. dalyvauja kuriant ir plėtojant struktūrinės paramos interneto svetainę, pagal Skyriaus kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, SP projektų vykdytojams ir visuomenei;
2.22. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie struktūrinę paramą veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie struktūrinę paramą sklaidai užtikrinti;
2.23. įtarusi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) SP projekto sutarties pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai;
2.24. apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos ir įgyvendinančiajai institucijai;
2.25. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina, kad SP projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;
2.26. administruoja 2007–2013 metų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų paramos lėšų panaudojimo pažeidimus, priima sprendimus dėl 2007–2013 metų ES paramos lėšų grąžinimo ir organizuoja struktūrinės paramos grąžinimą; rengia grąžintinų lėšų ataskaitas ir teikia jas tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms, įtardamas, kad esama struktūrinės paramos panaudojimo pažeidimų, arba gavęs informacijos apie tokius pažeidimus praneša apie tai LVPA ir paprašo atlikti pažeidimo tyrimą; administruodamas 2014–2020 metų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus SP projektus, susigrąžina ES struktūrinių fondų ir arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas;
2.27. reikalavimo teisę į SP projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą SP projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (arba) nacionalinių lėšų dalį arba visas SP projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (arba) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose nustatyta tvarka;
2.28. nagrinėja pagal Skyriaus vykdomas funkcijas pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo;
2.29. koordinuoja Ūkio ministerijai priskirtų ES techninės paramos lėšomis finansuojamų SP projektų įgyvendinimą, juos administruoja, sprendžia klausimus, susijusius su LVPA, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ES techninės paramos lėšomis finansuojamais SP projektais; administruoja Ūkio ministerijai skiriamas ES techninės paramos lėšas, planuoja ES techninės paramos lėšų poreikį, rengia paraiškas vadovaujančiajai institucijai gauti ES techninę paramą, dalyvauja rengiant techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių projektą ir kitus techninės paramos administravimą reguliuojančius teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl jų keitimo atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, dalyvauja atliekant ES techninės paramos apskaitą;
2.30. planuoja administracinių gebėjimų, būtinų ES struktūrinei paramai administruoti, stiprinimo veiklą ir organizuoja jos įgyvendinimą, užtikrindamas tikslingą Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), administruojančių ES struktūrinę paramą, kvalifikacijos kėlimą;
2.31. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;
2.32. pagal Skyriaus kompetenciją saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
2.33. sudaro sąlygas Europos Komisijai ir Europos Audito Rūmų, kitų kontroliuojančių institucijų ir įstaigų atstovams atlikti veiklos atrankinius patikrinimus;
2.34. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos strateginį veiklos planą, rengia Departamentui priskirtų programų dalių strateginius veiklos planus, organizuoja šiuose planuose nustatytų priemonių įgyvendinimą, rengia ir teikia Ūkio ministerijos vadovybei atitinkamas ataskaitas;
2.35. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja ir teikia informaciją suinteresuotoms Lietuvos Respublikos, ES ir užsienio valstybių institucijoms ir įstaigoms;
2.36. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai struktūrinės paramos klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su struktūrinės paramos klausimais;
2.37. Ūkio ministerijos vadovybei teikia informaciją apie Skyriaus darbą;
2.38. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-06