Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Finansinių priemonių skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1.  dalyvauti rengiant valstybės taikomas paramos verslui finansines priemones, užtikrinančias verslo finansavimo šaltinių ir realizavimo rinkų plėtrą (toliau – finansinės priemonės) ir su jomis susijusias priemones;
1.2.  įgyvendinti finansines priemones ir su jomis susijusias priemones arba koordinuoti jų įgyvendinimą;
1.3.  rengti pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams (toliau – ūkio viceministras), Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) dėl verslo subjektų konkurencingumo augimo skatinimo, rinkų plėtros užtikrinimo vykdant efektyvią valstybės paramos verslui finansinėmis priemonėmis politiką;
1.4.  dalyvauti rengiant Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo nuostatas ir atlikti kitus su ES struktūrinių fondų paramos panaudojimu susijusius veiksmus.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. remdamasis ekspertinio vertinimo, verslo aplinkos analizės, apklausų ir kitais duomenimis, rengia finansinių priemonių formavimo ir įgyvendinimo nuostatas;
2.2. rengia teisės aktų, reguliuojančių finansinių priemonių ir su jomis susijusių valstybės remiamo arba valstybės vardu vykdomo draudimo priemonių kūrimą ir įgyvendinimą, projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja darbo grupių veikloje;
2.3. nagrinėja kitų ministerijų ir valstybės institucijų ir įstaigų programas, teisės aktus, susijusius su finansinių priemonių reguliavimu, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.4. koordinuoja Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos dalies, skirtos finansinėms priemonėms plėtoti, rengimą, įgyvendinimą, tikslinimą, priemonių įgyvendinimo kontrolę;
2.5. rengia ir tikslina Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos dalies, skirtos finansinėms priemonėms plėtoti, sąmatas, analizuoja šios programos lėšų panaudojimo efektyvumą ir kontrolę;
2.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis), 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa), pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengiant veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus, dalyvauja rengiant teisės aktų, reguliuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, projektus, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms bei įstaigoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
2.7. rengia kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia juos vadovaujančiajai institucijai;
2.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja planuojant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams (toliau – Projektai) finansuoti;
2.9. pagal skyriaus kompetenciją planuoja visuotinės dotacijos priemonių kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;
2.10. visuotinės dotacijos atveju rengia, su visuotiniu dotacijos valdytoju ir vadovaujančiąja institucija derina Projektų finansavimo sąlygų aprašą, teikia paaiškinimus dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo;
2.11. atlieka teisės aktuose numatytus veiksmus, susijusius su lėšų Projektų vykdytojams ir visuotinės dotacijos Projekto valdytojams išmokėjimu;
2.12. įtarus pažeidimą Projekto valdytojo, fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo lygmenyje, praneša apie tai vadovaujančiajai institucijai;
2.13. apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos ir vadovaujančiajai institucijai;
2.14. pagal skyriaus kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
2.15. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), (toliau – reglamentas Nr. 1303/2013) 125 straipsnio 4 dalies c punkte;
2.16. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiosios institucijos sprendimai dėl visuotinės dotacijos paraiškų atmetimo;
2.17. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad Projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei juos vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka Lietuvos Respublikai ir laikomasi teisės aktais, reglamentuojančiais ES Projektų įgyvendinimą, nustatytų sąlygų;
2.18. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
2.19. susigrąžina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į Projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą Projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas Projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), dalyvauja priimant sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose negrąžintinų sumų nurašymo veiksmus, nustatyta tvarka;
2.20. pagal skyriaus kompetenciją registruoja ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus ir esant poreikiui dalyvauja kuriant ir plėtojant šią sistemą;
2.21. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
2.22. pagal skyriaus kompetenciją vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms bei Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti;
2.23. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą;
2.24. pasirenka įgyvendinančiąją instituciją, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu; gavus vadovaujančiosios institucijos pritarimą dėl pasirinktos įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, rengia visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties projektą, suderina jį su vadovaujančiąja ir įgyvendinančiąja institucijomis, atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimą, nustatytas funkcijas;
2.25. vadovaudamasis visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartimi ir veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka dalyvauja išmokant įgyvendinančiajai institucijai visuotinės dotacijos priemonės lėšas ir susigrąžina išmokėtų, bet nepanaudotų visuotinės dotacijos priemonės lėšų perviršį ir įgyvendinančiosios institucijos sąskaitoje sukauptas palūkanas;
2.26. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą;
2.27. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;
2.28. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant finansines priemones apimančių Projektų finansavimo sąlygas;
2.29. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja finansines priemones apimančių Projektų atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija dalyvauja sudarant finansavimo sutartis, dalyvauja steigiant Projektų, apimančių finansines priemones, priežiūros komitetus (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinamos jungtinės priemonės) ir pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose finansinių priemonių įgyvendinimą, nustatytas funkcijas;
2.30. pagal skyriaus kompetenciją teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, Projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;
2.31. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų interneto svetainę, pagal kompetenciją rengia informacijos atnaujinimus, skirtus galimiems ir (arba) esantiems pareiškėjams, Projektų vykdytojams ir visuomenei;
2.32. rengia įsakymų, kuriais Projektų vykdymo priežiūrai atlikti Ūkio ministerija sudaro priežiūros komitetus, projektus;
2.33. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų finansinių priemonių planavimo ir reguliavimo srityje įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir Ūkio ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;
2.34. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal skyriaus kompetenciją rengiamus teisės aktų ir dokumentų, reguliuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;
2.35. dalyvauja rengiant ES struktūrinei paramai planuoti ir naudoti reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, rengia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų Projektų atrankos kriterijų bei rengia šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas ir ES struktūrinės paramos planavimo ir naudojimo dokumentus;
2.36. analizuoja ES teisės aktus ir jų projektus, susijusius su finansinėmis priemonėmis, rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl šių projektų, svarstomų ES Vadovų Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos nuolatinių atstovų komitete (COREPER), ES Taryboje ir Europos Vadovų Taryboje, ir prireikus derina jas su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis; taip pat rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Komisijos komitetuose nagrinėjamų klausimų; Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose; rengia dalyvavimo institucijų darbo grupių arba komitetų posėdžiuose ataskaitas;
2.37. palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis finansinių priemonių verslui plėtojimo klausimais, dalyvauja šių organizacijų darbo grupių veikloje, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis finansinių priemonių verslo skatinimo srityje sutarčių ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
2.38. teikia reikiamą informaciją Ūkio ministerijos rengiamuose ir kituose leidiniuose finansinių priemonių plėtros klausimais;
2.39. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padaliniams;
2.40. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.41. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos“ nuostatomis dalyvauja vykdant UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos priežiūrą;
2.42. atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti;
2.43. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-31