Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

1.1. organizuoti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtos administruoti Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų (toliau – Struktūrinių fondų investicijos) Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos projektų rengimą ir prireikus jų keitimą;
1.2. organizuoti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų Veiksmų programos investicinių prioritetų įgyvendinimo planavimą, administravimą ir priežiūrą;
1.3. užtikrinti bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą;
1.4. užtikrinti, kad iš ES fondų lėšų bendrai finansuojami projektai (toliau – SP projektai) būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais.
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. atlieka Struktūrinių fondų investicijų Veiksmų programos vertinimus ir stebėseną;
2.2. dalyvauja rengiant ir keičiant Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą;
2.3. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, Veiksmų programos administravimo ir finansavimo detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
2.4. dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
2.5. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant Veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus:
2.5.1. rengia, teisės aktų nustatyta tvarka derina su įgyvendinančiąja ir kitomis institucijomis, teikia vadovaujančiajai institucijai ir tvirtina priemonių įgyvendinimo planą;
2.5.2. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;
2.5.3. rengia projektų specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus ir teikia juos vadovaujančiajai institucijai;
2.5.4. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir tvirtina projektų finansavimo sąlygų aprašus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų;
2.5.5. rengia valstybės pagalbos schemas, susijusias su Struktūrinių fondų investicijų naudojimu;
2.5.6. dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;
2.6. planuoja ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie didelės apimties projektus;
2.7. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją ir kryžminio finansavimo priežiūrą;
2.8. užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;
2.9. užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
2.10. teikia ekspertines išvadas dėl pareiškėjų skundų, susijusių su projektų atitikties specialiesiems (atitikties ir prioritetiniams) atrankos kriterijams bei projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius atrankos kriterijus, vertinimu;
2.11. dalyvauja rengiant ir keičiant ES fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES fondų lėšų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti;
2.12. vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
2.13. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti;
2.14. užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą;
2.15. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES fondų svetainę, skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
2.16. pasirenka įgyvendinančiąją instituciją, kuri dalį Veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu;
2.17. teisės aktų nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
2.18. dalyvauja nustatant ES fondų investicijų veiksmų programos ir jos priedo dalies – veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano – stebėsenos rodiklius, vykdo jų priežiūrą, rengia veiksmų programos stebėsenos rodiklių ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus, priemonių įgyvendinimo planuose priemonių lygmeniu suplanuoja stebėsenos rodiklius ir jų siektinas reikšmes iki 2018 m. ir iki 2023 m. pabaigos, rengia stebėsenos rodiklių priežiūros tvarką, stebi ir analizuoja stebėsenos rodiklių įgyvendinimo pažangą, inicijuoja jų keitimą;
2.19. dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su Struktūrinių fondų investicijomis, darbe, rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą ir pasiūlymus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;
2.20. kaupia, apdoroja ir teikia ūkio ministrui, Ūkio ministerijos kancleriui, ūkio viceministrui, kuruojančiam departamento veiklą (toliau visi kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), kitiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ir kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie Struktūrinių fondų investicijas;
2.21. organizuoja mokymus, seminarus, teikia informaciją ir metodinę pagalbą galimiems pareiškėjams, ketinantiems gauti Struktūrinių fondų investicijas pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones, teikia Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui ir departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriui informaciją, reikalingą informavimui ir viešinimui atlikti, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, Stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
2.22. užtikrina vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių atlikimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas dėl pavestų užduočių atlikimo ir tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo;
2.23. dalyvauja rengiant ir tobulinant nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti, naudojant Struktūrinių fondų investicijas, priemones, kad būtų užtikrintas jų tarpusavio koordinavimas ir suderinamumas su Struktūrinių fondų investicijų kryptimis;
2.24. bendradarbiauja ir teikia informaciją suinteresuotoms Lietuvos Respublikos, ES ir užsienio valstybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
2.25. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Struktūrinių fondų investicijų klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su Struktūrinių fondų investicijų klausimais;
2.26. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31