Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

1.1. organizuoti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtos administruoti Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) valstybės biudžeto lėšų (toliau – struktūrinė parama) Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos projektų rengimą ir prireikus jų keitimą;
1.2. organizuoti struktūrinės paramos programinių dokumentų įgyvendinimo planavimą, administravimą;
1.3. koordinuoti finansinių priemonių ir su jomis susijusių priemonių įgyvendinimą;
1.4. užtikrinti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtos administruoti struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą ir veikimą;
1.5. administruoti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas ES techninės paramos lėšas;
1.6. organizuoti informavimo apie struktūrinę paramą ir šios informacijos viešinimo veiksmus;
1.7. užtikrinti bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą;
1.8. administruoti 2007–2013 metų iš struktūrinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų pažeidimus;
1.9. administruoti grąžintinas struktūrinės paramos lėšas;
1.10. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant struktūrinės paramos panaudojimo politiką.
 

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. koordinuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių veiksmus, skirtus struktūrinės paramos programinių dokumentų projektams, struktūrinės paramos projektų (toliau – SP projektai) atrankos kriterijams, o finansinių priemonių atveju – kriterijams, nustatantiems galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (arba) veiklos įgyvendinimo sąlygas, kurie teikiami tvirtinti Stebėsenos komitetui, ir koordinuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių veiksmus, skirtus struktūrinės paramos programinių dokumentų įgyvendinimo stebėsenos rodikliams rengti, prireikus inicijuoja jų keitimą;
2.2. dalyvauja rengiant valstybės taikomas paramos verslui finansines priemones, užtikrinančias verslo finansavimo šaltinių ir realizavimo rinkų plėtrą;
2.3. atlieka veiksmus, susijusius su SP projektų finansavimu (nefinansavimu), trišalių SP projektų sutarčių sudarymu, SP projektų sutarčių su įgyvendinančiąja institucija pakeitimų derinimu;
2.4. koordinuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių veiklą struktūrinės paramos srityje, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) veiklą, įgyvendinant politiką Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtose srityse, atlieka šios veiklos priežiūrą, atstovauja valstybei INVEGOS valdymo organuose;
2.5. įgyvendina ES techninės paramos lėšomis finansuojamus projektus;
2.6. rengia struktūrinės paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą ir kitus administravimo dokumentus, Ūkio ministerijos vidaus procedūras reguliuojančių dokumentų (taisyklių, tvarkos aprašų, darbo reglamentų ir kt.), reikalingų efektyviam ir skaidriam struktūrinės paramos panaudojimui užtikrinti, projektus, užtikrina šių procedūrų laikymąsi, derina LVPA vidaus darbo procedūras reguliuojančių dokumentų (taisyklių ir kt.), reikalingų įgyvendinančiosios institucijos funkcijoms atlikti, projektus, dalyvauja rengiant kitus struktūrinės paramos administravimo ir finansavimo dokumentus;
2.7. organizuoja struktūrinės paramos programų priemonių įgyvendinimo planų rengimą ir tvirtinimą, rengia struktūrinės paramos panaudojimo prognozes, remdamasis LVPA, INVEGOS, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – MITA), Europos Socialinio fondo agentūros pateiktomis prognozėmis ir priemonių įgyvendinimo planais rengia pasiūlymus vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms dėl struktūrinės paramos poreikio einamaisiais ir ateinančiais metais, atlieka dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
2.8. rengia paramos verslui finansinių priemonių formavimo ir įgyvendinimo nuostatas;
2.9. dalyvauja rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas;
2.10. dalyvauja finansines priemones apimančių projektų atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija dalyvauja sudarant finansavimo sutartis, steigia projektų, apimančių finansines priemones ir su jomis susijusias priemones, priežiūros komitetus;
2.11. rengia teisės aktų, reguliuojančių finansinių priemonių ir su jomis susijusių priemonių kūrimą ir įgyvendinimą, projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.12. rengia SP projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir kvietimų teikti paraiškas dokumentus, derina šiuos dokumentus su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis), su Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
2.13. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinių priemonių įgyvendinimo būdo;
2.14. planuoja didelės apimties SP projektus ir teikia informaciją vadovaujančiajai institucijai;
2.15. rengia ūkio ministro įsakymų dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo SP projektams įgyvendinti projektus; kartu su įgyvendinančiąja institucija rengia trišalės SP projekto sutarties su pareiškėjais, jei tai nurodyta finansavimo sąlygų apraše, projektą;
2.16. teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl SP projekto sutarties pakeitimų, taip pat, suderinęs su Ūkio ministerijos kancleriu, teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti SP projekto sutarties pakeitimams arba SP projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria SP projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, – teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti SP projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;
2.17. rengia ūkio ministro įsakymą, kuriuo tvirtinama SP projektų, įgyvendinamų pagal trišales SP projektų sutartis, priežiūros darbo grupė, ir organizuoja šios darbo grupės darbą;
2.18. stebi įsipareigojimų mokėti, taip pat išmokų iš struktūrinės paramos pagal priskirtas struktūrinės paramos programų priemones dydžius, prižiūri struktūrinės paramos panaudojimo spartą, teikia pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai dėl veiksmų, užtikrinančių reikiamą ES fondų lėšų panaudojimo spartą, užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos dėl automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo taikymo;
2.19. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, registruoja sistemoje teikiamą informaciją apie atliekamus veiksmus;
2.20. susigrąžina struktūrinę paramą, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia Finansų ministerijai informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (arba) nacionalines lėšas (išskyrus, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), dalyvauja priimant sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose nustatyta tvarka;
2.21. administruoja 2007–2013 metų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų paramos lėšų panaudojimo pažeidimus, rengia sprendimų dėl 2007–2013 metų ES paramos lėšų grąžinimo projektus ir organizuoja struktūrinės paramos grąžinimą;
2.22. rengia grąžintinų lėšų ataskaitas ir teikia jas tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms, nustatęs, kad esama rimtų struktūrinės paramos panaudojimo pažeidimų, arba gavęs informacijos apie tokius pažeidimus praneša apie tai mokėjimo bei vadovaujančiajai institucijoms ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos ir prireikus paveda atlikti pažeidimo tyrimą;
2.23. teisės aktų nustatyta tvarka įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu;
2.24. dalyvauja Priežiūros komiteto, Stebėsenos komiteto ir veiksmų programų valdymo komitetų veikloje, kitų komitetų, komisijų ir darbo grupių, reguliuojančių struktūrinės paramos paskirstymą, darbe, rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą ir pasiūlymus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;
2.25. analizuoja struktūrinės paramos panaudojimą reguliuojančius ES teisės aktus ir jų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl minėtų projektų, svarstomų ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos nuolatinių atstovų komitete (COREPER), ES Taryboje ir ES Vadovų Taryboje, prireikus derina jas su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis; taip pat rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Komisijos komitetuose nagrinėjamų klausimų; ūkio ministro, Departamento veiklą kuruojančio Lietuvos Respublikos ūkio viceministro (toliau – ūkio viceministras) ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau visi kartu – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose; teisės aktų nustatyta tvarka rengia dalyvavimo institucijų darbo grupių arba komitetų posėdžiuose ataskaitas;
2.26. teisės aktų nustatyta tvarka rengia nustatytos formos struktūrinės paramos programinių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ataskaitas pagal struktūrinės paramos programų priemones, teikia šias ataskaitas vadovaujančiajai institucijai ir užtikrina, kad visa jose pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi (prireikus rengia papildomas ataskaitas), taip pat kaupia, apdoroja ir teikia Ūkio ministerijos vadovybei, kitiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ir kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms ir įstaigoms informaciją apie struktūrinę paramą, finansuojamų projektų vykdymo eigą, rezultatus ir kt.;
2.27. vykdo projektų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją, rengdamas struktūrinės paramos dokumentų projektus ir finansavimo sąlygų aprašų projektus, apibrėžia, kokie yra panašios veiklos atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai, kuriais remiantis iš anksto nustatoma dvigubo finansavimo požiūriu rizikinga veikla, ir nustato, inicijuoja reikalavimų dėl paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimo apibrėžimą;
2.28. dalyvauja nustatant Veiksmų programos stebėsenos rodiklius, vykdo rodiklių priežiūrą, rengia veiksmų programos stebėsenos rodiklių ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus, priemonių įgyvendinimo planuose priemonių lygmeniu suplanuoja stebėsenos rodiklius ir jų siektinas reikšmes iki 2018 m. ir iki 2023 m. pabaigos, stebi ir analizuoja stebėsenos rodiklių įgyvendinimo pažangą, inicijuoja jų keitimą;
2.29. atlieka veiksmus, reikalingus mokėjimams atlikti;
2.30. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant struktūrinės paramos panaudojimo vertinimo planą ir metinius struktūrinės paramos panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl struktūrinės paramos panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose struktūrinės paramos panaudojimo vertinimo planuose numatytam struktūrinės paramos panaudojimo vertinimui užtikrinti;
2.31. dalyvauja rengiant struktūrinės paramos viešinimo planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl informavimo apie struktūrinę paramą metiniams informavimo ir viešinimo priemonių planams parengti ir informaciją apie atliktą informavimo ir viešinimo veiklą;
2.32. organizuoja mokymus, seminarus, teikia informaciją ir metodinę pagalbą galimiems pareiškėjams, ketinantiems gauti struktūrinę paramą pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones, teikia Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui informaciją, reikalingą informavimui ir viešinimui atlikti, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, Stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
2.33. koordinuoja Ūkio ministerijai priskirtų ES techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, juos administruoja, sprendžia klausimus, susijusius su LVPA, INVEGA ir MITA ES techninės paramos lėšomis finansuojamais projektais; administruoja Ūkio ministerijai skiriamas ES techninės paramos lėšas, planuoja ES techninės paramos lėšų poreikį, rengia paraiškas vadovaujančiajai institucijai gauti ES techninę paramą, dalyvauja rengiant techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių projektą ir kitus techninės paramos administravimą reguliuojančius teisės aktus ir teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų keitimo, dalyvauja atliekant ES techninės paramos apskaitą; planuoja administracinių gebėjimų, būtinų ES struktūrinei paramai administruoti, stiprinimo veiklą ir organizuoja jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti tikslingą Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), administruojančių ES struktūrinę paramą, kvalifikacijos kėlimą;
2.34. dalyvauja rengiant valstybės pagalbos schemas, susijusias su struktūrinės paramos naudojimu;
2.35. užtikrina vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių atlikimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas dėl pavestų užduočių atlikimo ir tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo;
2.36. vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
2.37. pagal Departamento kompetenciją saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
2.38. sudaro sąlygas Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų, kitų kontroliuojančių institucijų atstovams atlikti veiklos atrankinius patikrinimus;
2.39. dalyvauja rengiant ir tobulinant nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti, naudojant struktūrinę paramą, priemones, kad būtų užtikrintas jų tarpusavio koordinavimas ir suderinamumas su struktūrinės paramos kryptimis;
2.40. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos strateginį veiklos planą, rengia Departamentui priskirtų programų dalių strateginius veiklos planus, organizuoja šiuose planuose nustatytų priemonių įgyvendinimą, rengia ir teikia Ūkio ministerijos vadovybei atitinkamas ataskaitas;
2.41. bendradarbiauja ir teikia informaciją suinteresuotoms Lietuvos Respublikos, ES ir kitoms užsienio valstybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
2.42. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai struktūrinės paramos klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose struktūrinės paramos klausimais;
2.43. teikia Ūkio ministerijos vadovybei informaciją apie Departamento darbą;
2.44. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.45. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-06