Europos Sąjungos reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:

1.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką ūkio ministrui pavestose valdymo srityse;
1.2. koordinuoti ūkio ministrui pavestų valdymo sričių politikos derinimą su ES politika ir jos įgyvendinimą;
1.3. valdyti informacijos apie ES reikalus srautus;
1.4.       koordinuoti pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje procesą ministerijoje;
1.5. konsultuoti ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė) ir Ūkio ministerijos administracijos padalinius šių nuostatų 4.1 – 4.4 punktuose nurodytais klausimais.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. teikia siūlymus dėl prioritetų svarstomais ES klausimais pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
2.2. organizuoja ES institucijose svarstomų, taip pat kitų per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS) gaunamų ES teisės aktų projektų, dokumentų peržiūrą ir paskirstymą atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams;
2.3.   koordinuoja pirminių ir ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais Lietuvos Respublikos pozicijų (toliau – pozicija) rengimą Ūkio ministerijos administracijos padaliniuose ir derinimą;
2.4. koordinuoja kitų valstybės institucijų parengtų ir gautų per LINESIS pirminių ir ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais pozicijų derinimą su ministerijos administracijos padaliniais;
2.5. organizuoja ES teisės aktų projektų, dokumentų vertimų į lietuvių kalbą paskirstymą ministerijos administracijos padaliniams ir atsako už pastabų dėl minėtų vertimų pateikimą atsakingoms institucijoms;
2.6.   koordinuoja pozicijų Nuolatinių atstovų komiteto (toliau - Coreper) posėdžiui pagal darbotvarkę parengimą, suderinimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms;
2.7.   koordinuoja už pastabų ir pasiūlymų kitų Lietuvos valstybės institucijų Coreper parengtoms ir pateiktoms derinti pozicijoms parengimą ir pateikimą;
2.8.   koordinuoja pozicijų ir jų santraukų ES Konkurencingumo tarybos posėdžiui parengimą ir suderinimą;
2.9.   rengia, suderinus su ministerijos administracijos padaliniais, ūkio ministro pasisakymų ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams tekstus (tezes);
2.10.             atsako už medžiagos paketo, kurį sudaro pozicijos, pasisakymo tezės, kita papildoma informacija, ES Konkurencingumo tarybai suformavimą ir pateikimą ūkio ministrui arba jo įgaliotam asmeniui ir specialiesiems atašė;
2.11.             prireikus organizuoja papildomas konsultacijas pozicijų rengimo klausimais su specialiaisiais atašė ir Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovu ar jo pavaduotoju;
2.12.             koordinuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose ES institucijose;
2.13.   organizuoja ir koordinuoja ministerijos vadovybės atstovavimą ES Konkurencingumo tarybos posėdžiuose, kuriuose Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) dalyvauja kaip delegacijos nariai;
2.14.   organizuoja pozicijų ES Konkurencingumo tarybos posėdžiui pristatymą ES valstybių narių ambasadoms Lietuvos Respublikoje ir atsako už medžiagos spaudos pranešimų apie ES Konkurencingumo tarybos posėdžius rengimui pateikimą;
2.15.   kontroliuoja ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) atsiskaitymą už dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose ES institucijose ir atsako už ataskaitų pateikimą LINESIS;
2.16.   koordinuoja, organizuoja ir atlieka pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje darbus. Organizuoja ir dalyvauja Ūkio ministerijos atstovų susitikimuose su Europos Komisijos nariais ir generaliniais direktoriais;
2.17.   koordinuoja ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo plano sudarymą ministerijoje ir jo vykdymą;
2.18.   atsako už šių nuostatų 5.17 punkte nurodytos informacijos pateikimą Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
2.19.   pagal Ūkio ministerijos kompetenciją koordinuoja darbus, susijusius su Europos Komisijos elektroninio notifikavimo duomenų baze (galiojančių ES direktyvų ir juos perkeliančių nacionalinių teisės aktų duomenų bazė);
2.20.   administruoja LINESIS;
2.21.   koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo Lietuvoje“ (Žin., 2004, Nr.8-184; 2005, Nr.57-1950)  reikalavimų vykdymą Ūkio ministerijoje;
2.22.   veda dalyvavimo ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose suvestinę;
2.23.   koordinuoja ūkio ministro paskirtų specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES veiklą ir formuluoja jų užduotis. Renka informaciją ir tvarko dokumentus, susijusius su šių specialiųjų atašė veikla;
2.24.   atsako už informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, ūkio ministro paskirtiems specialiesiems atašė apie Skyriuje vykdomus darbus. Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su šiame nuostatų punkte minėtomis institucijomis;
2.25.   koordinuoja su ES reikalais susijusios Ūkio ministerijos korespondencijos srautus;
2.26.   pagal Skyriui paskirtą kompetenciją rengia informaciją ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
2.27.   dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kitokiuose renginiuose, susijusiuose su darbu ES;
2.28.   pagal Skyriui paskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07