Europos Sąjungos reikalų departamento Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1.      bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoti Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką horizontaliaisiais vidaus rinkos klausimais;
1.2.      bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, pagal kompetenciją atsakingomis už atskiras vidaus rinkos sritis, koordinuoti ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje.

 

2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

2.1.      analizuoja strateginius ES vidaus rinkos dokumentus, rengia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo ir koordinuoja nustatytų priemonių įgyvendinimą;
2.2.      rengia Lietuvos pozicijų projektus svarstant horizontalius vidaus rinkos politikos klausimus ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;
2.3.      atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.4.      koordinuoja horizontaliųjų ES teisės aktų, reguliuojančių laisvą prekių judėjimą, nuostatų įgyvendinimą ir koordinuoja abipusio pripažinimo principo įgyvendinimą Lietuvoje;
2.5.      formuoja valstybės akreditacijos politiką, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
2.6.      notifikuoja Europos Komisijai Lietuvos atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimą;
2.7.      atlieka Lietuvos SOLVIT centro funkcijas, sprendžiant įmonėms ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais;
2.8.      analizuoja ir įgyvendina ES iniciatyvas vidaus rinkos valdymo srityje;
2.9.      koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą įgyvendinant ES reikalavimus dėl techninių reglamentų projektų notifikavimo Europos Komisijai;
2.10. pagal ES reikalavimus notifikuoja Europos Komisijai atvejus dėl fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui;
2.11. teikia informaciją Europos Komisijai apie ES vidaus rinkos funkcionavimą Lietuvoje;
2.12. koordinuoja Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos įgyvendinimą Lietuvoje ir atlieka nacionalinio koordinatoriaus funkcijas;
2.13. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas informacijai apie piliečių ir įmonių teises bei galimybes ES vidaus rinkoje skleisti;
2.14. kontaktuoja su ES vidaus rinkos direktyvas į Lietuvos nacionalinę teisę perkeliančiomis ir įgyvendinančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, organizuoja konsultacijas su ekonominiais-socialiniais partneriais, rengia ir teikia pasiūlymus, galinčius pagerinti ES vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimą Lietuvoje, kad būtų užtikrintas efektyvus vidaus rinkos funkcionavimas;
2.15. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas valstybės tarnautojų kvalifikacijai ES vidaus rinkos srityje kelti;
2.16. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ekonominių programų poveikį vidaus rinkos funkcionavimui ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.17. pagal Skyriaus kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
2.18. atlikdamas Skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, palaiko ryšį su verslo, mokslo, nevyriausybinėmis organizacijomis;
2.19. atlieka kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė), Departamento direktoriaus ir Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31