Europos Sąjungos reikalų departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra šie:

1.1. dalyvauti formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) politiką ūkio ministrui pavestose valdymo srityse ir koordinuojant jos įgyvendinimą;
1.2. koordinuoti ūkio ministrui pavestų valdymo sričių politikos derinimą su ES politika;
1.3. bendradarbiaujant su Ūkio ministerijos administracijos padaliniais, formuoti Lietuvos Respublikos politikos ES klausimais pagal Ūkio ministerijos kompetenciją prioritetus ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
1.4. koordinuoti su ES reikalais susijusios informacijos srautus;
1.5. konsultuoti ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė) ir Ūkio ministerijos administracijos padalinius Departamento funkcijoms priskirtais klausimais;
1.6. koordinuoti ir kontroliuoti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ įgyvendinimą Ūkio ministerijoje;
1.7. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoti Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant ES politiką bendraisiais vidaus rinkos klausimais;
1.8. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, pagal kompetenciją atsakingomis už atskiras vidaus rinkos sritis, koordinuoti ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje.

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia pasiūlymus dėl prioritetų svarstomais ES klausimais pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
2.2. organizuoja per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS) ir kitu būdu gaunamų ES teisės aktų projektų, dokumentų bei kitos informacijos peržiūrą ir paskirstymą atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams;
2.3. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų (toliau – pozicija) ES Tarybos posėdžiuose, Nuolatinių atstovų komitetuose, ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais rengimą ir derinimą;
2.4. koordinuoja kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir gautų per LINESIS pozicijų ES Tarybos posėdžiuose, Nuolatinių atstovų komitetuose, ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais derinimą su Ūkio ministerijos administracijos padaliniais;
2.5. analizuoja ES teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo ir koordinuoja nustatytų priemonių įgyvendinimą;
2.6. rengia pozicijas ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais;
2.7. dalyvauja rengiant ir rengia bei derina pozicijas Nuolatinių atstovų komitetų posėdžiams;
2.8. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 512 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos sudarymo“ posėdžiuose, taip pat ministerijos vadovybės pavedimu – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, svarstant su ES reikalais susijusius klausimus;
2.9. dalyvauja rengiant ir rengia bei derina pozicijas bei jų santraukas ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams;
2.10. koordinuoja medžiagos ES Konkurencingumo tarybos klausimais parengimą ir pateikimą ES Konkurencingumo taryboje Lietuvos Respublikai atstovaujančiam asmeniui;
2.11. prireikus organizuoja papildomas konsultacijas pozicijų rengimo klausimais su Lietuvos Respublikos specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES (toliau – specialieji atašė) ir Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovu ar jo pavaduotoju;
2.12. organizuoja ir koordinuoja ministerijos vadovybės atstovavimą ES Konkurencingumo tarybos posėdžiuose, kuriuose Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), dalyvauja kaip delegacijos nariai;
2.13. prireikus organizuoja pozicijų ES Konkurencingumo tarybos posėdžiams pristatymą ES valstybių narių ambasadoms Lietuvos Respublikoje ir atsako už informacijos spaudos pranešimams apie ES Konkurencingumo tarybos posėdžius pateikimą Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui;
2.14. koordinuoja ir derina Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose, renginiuose ir kituose susitikimuose ES institucijose bei ES Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje narėje;
2.15. kontroliuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsiskaitymą už dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose ES institucijose ir atsako už ataskaitų pateikimą LINESIS;
2.16. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos atstovų susitikimus su ES institucijų atstovais;
2.17. koordinuoja ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planų sudarymą, jų vykdymą ir atsako už vykdymo ataskaitų pateikimą Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
2.18. pagal Ūkio ministerijos kompetenciją koordinuoja darbus, susijusius su Europos Komisijos elektroninio notifikavimo duomenų baze (galiojančių ES direktyvų ir juos perkeliančių nacionalinių teisės aktų duomenų bazė);
2.19. atlieka LINESIS administratoriaus funkcijas;
2.20. koordinuoja ir kontroliuoja ūkio ministro paskirtų specialiųjų atašė veiklą;
2.21. rengia teisės aktų projektus bendraisiais ES laisvo prekių judėjimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų šios srities teisės aktų projektų;
2.22. koordinuoja teisės aktų bendraisiais ES laisvo prekių judėjimo klausimais nuostatų įgyvendinimą ir abipusio pripažinimo principo įgyvendinimą Lietuvoje;
2.23. teikia informaciją Europos Komisijai apie ES vidaus rinkos funkcionavimą Lietuvoje;
2.24. rengia teisės aktų projektus atitikties įvertinimo įstaigų akreditacijos klausimais;
2.25. notifikuoja Europos Komisijai Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimą, jų įgaliojimų sustabdymą ir atšaukimą;
2.26. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą keičiantis informacija ir įgyvendinant ES reikalavimus dėl techninių reglamentų projektų notifikavimo Europos Komisijai;
2.27. pagal ES reikalavimus notifikuoja Europos Komisijai atvejus dėl fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui;
2.28. praneša Europos Komisijai apie Lietuvos rinkos priežiūros institucijas ir jų kompetencijos sritis, pagal ES reikalavimus pateikia kitoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai rinkos priežiūros programas ir periodiškai atliekamo Lietuvos rinkos priežiūros veikimo vertinimo rezultatus;
2.29. atlieka nacionalinio Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos koordinatoriaus funkcijas;
2.30. atlieka Europos Sąjungos vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo SOLVIT funkcijas Lietuvoje, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais;
2.31. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas informacijai apie piliečių ir kitų asmenų bei įmonių teises ir galimybes ES vidaus rinkoje skleisti;
2.32. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ES vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje;
2.33. dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas valstybės tarnautojų kvalifikacijai ES vidaus rinkos srityje kelti;
2.34. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlieka ekspertizę ir teikia išvadas bei pasiūlymus kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams kitais Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.35. bendradarbiauja ir atsako už informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
2.36. rengia informaciją ministerijos interneto svetainėms;
2.37. dalyvauja ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose, ir kitokiuose renginiuose;
2.38. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07